Logo Programu

Program Współpracy INTERREG V A

Kryteria wyboru projektów znajdą Państwo w Podręczniku beneficjenta w rozdziale V.3 “Ocena wniosku o dofinansowanie”

 

Informacja Koordynatora Krajowego ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Aktualizacja z dnia 02.08.2016 r.! Uzupełnienie dot. ww. nowelizacji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PORADY DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów
popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych

 

Wytyczne dla beneficentów