Informacja i promocja:

“Informacja”: Postanowienia w zakresie informacji i promocji

Sprawozdawczość:

Aktualny (stan z dn. 08.01.18) pakiet formularzy raportu.

Przetargi:

Informacja Koordynatora Krajowego ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Aktualizacja z dnia 02.08.2016 r.! Uzupełnienie dot. ww. nowelizacji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PORADY DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów
popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych

Wytyczne dla beneficentów