Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowych I oraz III

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 13.01.2017 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

UWAGA!!!
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ przez portal internetowy ILB (ILB Kundenportal) bez podpisów do dn. 13.01.2017 r. JEDYNYM DOKUMENTEM, który ma być złożony w formie papierowej i podpisanym przez beneficjenta wiodącego jest „Potwierdzenie do wniosku”. Ten dokument musi wpłynąć do WS w ciągu 3 dni po zamknięciu naboru. Dokumentacja techniczna, która ze względu na objętość nie może zostać załadowana w systemie, może zostać złożona w formie papierowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Podręczniku beneficjenta, Rozdz. V.2. oraz w ogłoszeniu o naborze (punkt VII).