Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 to program dofinansowany przez Unię Europejską wspierający współpracę trangraniczną. Program Współpracy jest podstawowym dokumentem, opracowanym wspólnie z partnerami programowymi z Brandenburgii i Polski i zatwierdzonym przez Komisję Europejską 16.10.2015 roku. W dokumencie przedstawiona jest analiza warunków strukturalnych i społeczno-ekonomicznych obszaru wsparcia, a także wspólna strategia interwencji dla okresu programowania do 2020, jak i najważniejsze zasady realizacji Programu.
Mając na celu wspólne wykorzystanie szans i zmierzenie się z wyzwaniami oraz stworzenie wspólnej przestrzeni życiowej, przyrodniczej i gospodarczej, brandenburscy i polscy partnerzy po obu stronach granicy współpracują w ramach projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu Programu.

Osie priorytetowe i cele tematyczne:

OŚ PRIORYTETOWA I 32 MLN €

Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 1. tworzenie produktów, które ułatwiają dostępność wspólnego dziedzictwa naturalnego
 2. tworzenie i promocja wspólnych regionalnych, tematycznych ofert kulturowych i kulturowo – historycznych
 3. powiązanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez działania inwestycyjne i nieinwestycyjne

Oś priorytetowa II 19 MLN €

Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 1. przygotowanie i realizacja inwestycji w transgranicznie oddziałującą infrastrukturę drogową (połączenia do granicy), wraz ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż dróg kołowych
 2. koncepcje przygotowawcze
 3. wdrażanie nowych rozwiązań

Prioritätsachse III 10 MLN €

Oś priorytetowa III

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez opracowywanie i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 1. kształcenie
 2. dokształcanie
 3. obszary przekrojowe

Oś priorytetowa IV 33 MLN € (W tym 16 mln € dla Funduszu Małych Projektów)

Integracja mieszkańców i współpraca administracji

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 1. przedsięwzięcia w zakresie administracji i społeczeństwa obywatelskiego
 2. przedsięwzięcia w zakresie gospodarki, nauki i badań naukowych
 3. przedsięwzięcia w zakresie usług publicznych
W ramach powyższego możliwe jest udzielenie wsparcia projektom transgranicznym m.in. w takich obszarach jak ochrona środowiska i przyrody, turystyka, kultura, mobilność,transport,infrastruktura, edukacja, badania, wzrost atrakcyjności regionu pogranicza, rozwój i zagospodarowanie przestrzenne, zdwerden.