Podstawowe zasady Programu:

 1. w projekcie udział bierze przynajmniej jeden partner polski i jeden niemiecki
 2. partnerzy projektu wyznaczają Beneficjenta Wiodącego (odpowiedzialny za prowadzenie projektu)
 3. cele projektu muszą się wpisywać w jedną z osi priorytetowych
 4. projekt wykazuje dobrze uzasadnioną transgraniczną wartość dodaną
 5. przynajmniej trzy z czterech kryteriów współpracy są wypełnione
  1. wspólne przygotowanie projektu (obowiązkowe)
  2. wspólna realizacja projektu (obowiązkowe)
  3. wspólne finansowanie projektu i/lub
  4. wspólny personel.
 6. wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 85% kwalifikowalnych całkowitych wydatków projektu