Czwarty nabór jest otwarty!!! Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj.


Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”

Do dnia 31.07.2017 r. do Wspólnego Sekretariatu wpłynęło łącznie osiem wniosków, w tym siedem w ramach priorytetu inwestycyjnego 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“ oraz jeden w ramach priorytetu inwestycyjnego 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“.

Wnioskowana kwota ogółem w ramach naboru to 22.729.285,16 EUR (kwota EFRR: 18.234.665,90 EUR).

W ramach priorytetu inwestycyjnego 7 b złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę EFRR w wysokości 17.690.665,90 EUR (kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru w tym priorytecie inwestycyjnym wynosi 5.716.361 EUR środków EFRR)

W ramach priorytetu inwestycyjnego 7 c złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę EFRR  w wysokości 544.000,00 EUR (kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru w tym priorytecie inwestycyjnym wynosi 2.000.000 EUR środków EFRR).


Trzeci nabór

Oś Priorytetowa II
„Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”

 

  • Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“

oraz

  • Priorytet inwestycyjny 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

 

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.