85012973

Tytuł projektu / Projektbezeichnung:  Coaching VIADRINA

Partnerzy / Partner:

  •  Mittlere Oder e.V. (LP/BW)
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE): 224.187,50 EUR

Termin realizacji / Zeitraum: 01.03.2017-29.02.2020

Cel / Ziel:

Polepszenie wiedzy i kompetencji instytucji zainteresowanych transgraniczną współpracą projektową w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. Kompetencje podmiotów z Euroregionu maja zostać poszerzone, istniejące partnerstwa zacieśnione bądź zintensyfikowane, a nowe partnerstwa zawiązane.

Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen der an der grenzübergreifenden Zusammenarbeit interessierten Institutionen in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA. Die Kompetenzen der Akteure aus dem Gebiet der Euroregion im Bereich der grenzübergreifenden Zusammenarbeit sollen gestärkt, bestehende Partnerschaften gefestigt bzw. vertieft und neue initiiert werden.

KONTAKT:

info@euroregion-viadrina.eu

WEBSEITE: www.euroregion-viadrina.eu

Przykłady działań w projekcie:

  • Warsztaty, indywidualny coaching, konsultacje dla partnerów i giełd partnerskich,
  • Stworzenie systematycznych podstaw do pracy dzięki analizie sytuacji na mapie beneficjentów w celu specyfikacji potrzeb na obszarze konstelacji partnerskich i zarządzania projektami oraz odniesienie do konkretnych, systematycznych propozycji,
  • Wzmocnienie i pogłębienie istniejących partnerstw i zainicjowanie nowych,
  • Oprócz analizy powstanie także euroregionalna baza danych partnerstw jako konkretny wskaźnik projektu, która będzie służyła współpracownikom przy konsultacjach oraz podczas coachingu, aby w ten sposób doprowadzić zainteresowaną instytucję do jej „właściwego partnera kooperacyjnego”.

Beispiele der Projektmaßnahmen:

  • Beratung im Form von zielgruppenspezifischem Erfahrungsaustausch, Workshops bzw. individuellem Coaching zwecks Entstehung neuer, Festigung bzw. Ausbau bestehender projektbezogener Partnerschaften in der Euroregion.
  • Workshops, Individuellem Coaching,Beratungen für neue Partner und Partnerschaftsbörsen.
  • Durchführung einer Situationsanalyse zu den grenzüberschreitenden, projektbezogenen Kooperationsbeziehungen (Situation und Bedarf insb. in Bezug auf Projektpartnerkonstellation und Projektmanagement) in der Euroregion und Erstellung einer Partner-Datenbank.