85012317

Tytuł projektu / Projektbezeichnung:

Gesundheit ohne Grenzen in der Eurostadt Guben-Gubin/

Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben

Partnerzy / Partner:

 • Naemi-Wilke-Stift (Krankenhaus/Szpital) (LP/BW)
 • Stadt / Miasto Guben
 • Gmina  / Gemeinde Gubin o statusie miejskim

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE): 342 805,00 Euro

Termin realizacji / Zeitraum: 01.04.2017 – 31.03.2020

Cel / Ziel:

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pol. i niem. urzędów, instytucji, personelu medycznego, polityków i przede wszystkim mieszkańców w zakresie służby zdrowia, tak aby w pełni funkcjonowała transgraniczna opieka zdrowotna, a w szczególności pomoc medyczna w nagłych przypadkach.

 Ziel des Projektes ist es die grenzübergr. Zusammenarbeit der pl. und dt. Verwaltungen, Institutionen, Mediziner, Politiker und v.a. Bürger im Bereich des Gesundheitswesens zu stärken, damit die grenzüberschreitende GV insb. Notfallversorgung in vollem Umfang funktioniert.

KONTAKT: Naemi-Wilke-Stift

dpgk@naemi-wilke-stift.de

Tel. 0049 3561 403 283

WEBSEITE: https://www.naemi-wilke-stift.de/de/eu-projekte/gesundheit-ohne-grenzen/beschreibung.html

Przykłady działań w projekcie:

 • Wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej w obszarze opieki zdrowotnej i polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez lepszy dostęp do transgranicznej służby zdro-wia
 • Wspieranie dwujęzyczności poprzez kursy językowe dla pracowników służby zdrowia, dwujęzyczne materiały informacyjne, usługi tłumaczeniowe dla pacjentów, tłumaczenia formularzy szpitalnych, wielojęzyczny system oznakowania szpitala oraz biuro koordynacji polsko-niemieckiej
 • Wymiana doświadczeń i stworzenie sieci współpracy w dziedzinie służby zdrowia (warsztaty, wyjazdy studyjne, konferencje)
 • Stworzenie studium wykonalności dot. transgranicznej opieki zdrowotnej z konkretnymi rozwiązaniami dla praktycznego wdrożenia polsko-niemieckiej opieki medycznej w regionie przygranicznym

Beispiele der Projektmaßnahmen:

 • Stärkung der deutsch-polnischen Zusam-menarbeit im Bereich des Gesundheitswesens und Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung durch besseren Zugang zur grenzüberschreitenen Gesundheitsversorgung
 • Förderung der Zweisprachigkeit durch Sprachkurse für Mediziner, zweisprachige Infomaterialien, Dolmetscherleistungen für Patien-ten, Übersetzung der Krankenhausformulare, Mehrsprachiges Wegeleitsystem und Büro der deutsch-polnischen Koordination
 • Erfahrungsaustausch und Aufbau des Ko-operationsnetzwerkes im Gesundheitswesen (Fachworkshops, Studienreisen, Konferenzen)
 • Erstellen einer Machbarkeitsstudie zur grenz-überschreitenden Gesundheitsversorgung mit konkreten Handlungsleitfäden zur praktischen Umsetzung der deutsch-polnischen Patienten-versorgung in der Grenzregion