85016323

Tytuł projektu / Projektbezeichnung:

TRANSGRANICZNY MODEL DUALNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO „VIVA 4.0“

GRENZÜBERSCHREITENDES AUSBILDUNGSMODELL „VIVA 4.0“

Partnerzy / Partner:

 • QCW GmbH Eisenhüttenstadt (BW / LP)
 • Urząd Miejski / Stadtverwaltung w Gorzowie
 • Lubuski Klaster Metalowy

Dofinansowanie (EFRR) / Förderung (EFRE): 377 922,31 €

Termin realizacji / Zeitraum: 1.03.2018 r. – 28.02.2021 r.

KONTAKT:

Małgorzata Pruszkowska

tel: (048) 95 73 55 752

malgorzata.pruszkowska@um.gorzow.pl

Cel / Ziel:

Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowa-dzenia modelu kształcenia zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność MŚP działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz podnieść transgraniczne umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie.

Das Hauptziel des Projektes basiert auf dem Wissenstransfer zur Entwicklung und Einführung eines gemeinsamen Grenzüberschreitenden Ausbildungsmodells „ViVA 4.0“ zur Unterstützung der Wett bewerbsfähigkeit der KMU der deutsch-polnischen Euroregion Europa pro Viadrina und zur Stärkung grenzüberschreitender Fähigkeiten und Kompetenzen für ein lebenslanges Lernen.

Przykłady działań w projekcie:

 • Utworzenie wspólnego modelu kształcenia zawodowego „VIVA 4.0“ we współpracy z niemieckimi i polskimi MŚP, placówkami edukacyjnymi, klastrami metalowymi i pozostałymi instytucjami. Transgraniczny model kształcenia zawodowego „ViVA 4.0“
 • Wyjazdy studyjne, warsztaty, kursy językowe
 • Pozyskanie ekspertów w dziedzinie elektro/metal do opracowania wolnych modułów szkoleniowych oraz ekspertyz fachowych Moduły szkoleniowe
 • Tworzenie wspólnych modułów szkoleniowych składających się z części teoretycznej i praktycznej przy uwzględnieniu różnych planów nauczania i warunków ramowych po niemieckiej i polskiej stronie:

Beispiele der Projektmaßnahmen:

 • Entwicklung und Aufbau von „ViVA 4.0“ in Zusammenarbeit mit deutschen und polnischen KMU, Bildungseinrichtungen, Metall-Cluster, sowie Institutionen Grenzüberschreitendes Ausbildungsmodell „ViVA 4.0“
 • Workshops, Studienreisen, Sprachkurse
 • Gewinnung der Bildungs- und Fachexperten im MuE Bereich- für die Erarbeitung der gemeinsamen Bildungsbausteine zur Erstellung von Fachexpertisen
 • Entwicklung gemeinsamer Bildungsbausteine, bestehend aus Theorie- und Praxisanteilen, unter Berücksichtigung der unter-schiedlichen Ausbildungspläne und Rahmenbedingungen auf deutscher und polnischer Seite

Links:

https://www.zawodowcy.gorzow.pl/article/148/VIVA%204.0

http://innovatives-brandenburg.de/de/news/grenzueberschreitendes-ausbildungsmodell-viva-40

https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/eisenhuettenstadt/artikel0/dg/0/1/1710769/