Kontrolerzy z art. 23

Kontrolerzy z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013

Kontrolerzy z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 potwierdzają podczas weryfikacji wszystkich raportów dotyczących aktualnych postępów w projekcie, przedkładanych przez partnerów projektów, czy ponoszone wydatki są zgodne z postanowieniami decyzji o przyznaniu dofinansowania, względnie umowy o dofinansowanie, oraz czy odpowiadają właściwym przepisom prawa UE oraz krajowego, jak również zasadom kwalifikowalności obowiązującym w Programie. Dodatkowo, za pomocą kontroli na miejscu realizacji projektów, o których mowa w art. 125 rozp. (UE) nr 1303/2013 w powiązaniu z art. 23 rozp. (UE) nr 1299/2013, weryfikuje się, czy dofinansowane produkty i usługi zostały faktycznie dostarczone względnie wykonane, czy wydatki wnioskowane przez partnerów projektów zostały faktycznie poniesione, oraz czy przy ich dokonywaniu przestrzegano obowiązujących przepisów prawa.

Kontrola z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 realizowana jest według zasady właściwości narodowej. W przypadku niemieckiej części obszaru wsparcia (niemieccy partnerzy projektów) zadanie to będzie wykonywane przez ILB. W przypadku polskiej części obszaru wsparcia (polscy partnerzy projektów) wyznaczenie Kontrolera z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 pozostaje w gestii KK, który na podstawie stosownego porozumienia powierza je mającemu siedzibę w regionie Wojewodzie Lubuskiemu. Procedura weryfikacji projektów w ramach kontroli z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 została przedstawiona w rozdziale 3.2

Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia
Dyrektor Departamentu Annett Borgmann
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam
Telefon: +49 (0) 331 660-1644
Fax: +49 (0) 331 660-1965
E-Mail: annett.borgmann@ilb.de

Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Programów Europejskich i Rządowych
Dyrektor Agnieszka Świątek
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 (0) 95 711 52 45
faks: +48 (0) 22 711 53 00
e-mail: fundusze@lubuskie.uw.gov.pl