Procedura wyboru projektów

Procedura wyboru i zatwierdzania projektów została przedstawiona za poniższym schemacie:

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawca (beneficjent wiodący) składa wniosek online poprzez system informatyczny ILB (https://kundenportal.ilb.de) w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. W portalu internetowym lub na stronie internetowej Programu znajdują się obowiązujący wzór wniosku wraz z załącznikami. Wnioskodawca może wyjaśnić pytania oraz niejasności dotyczące dokumentów aplikacyjnych z
WS.

I Ocena wniosku o dofinansowanie

Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie procesem aplikacyjnym jest Wspólny Sekretariat. Zasadniczo zakłada się przeprowadzanie naborów tematycznych. Ich harmonogram będzie skorelowany z postępami w realizacji celów programowych, tak by zapewnić ich pełne osiągnięcie w okresie wdrażania Programu.

Projekty są oceniane jako całość na wszystkich etapach procedury. Sekretariat przeprowadza ocenę formalną danych zawartych we wniosku i dokumentuje wyniki oceny w karcie oceny (w formie listy sprawdzającej z komentarzami). W przypadku zakończenia oceny formalnej z wynikiem pozytywnym, wniosek podlega ocenie merytorycznej. Zarówno ocena formalna jak i ocena merytoryczna przeprowadzane są na podstawie przyjętych przez KM kryteriów oceny i wyboru projektów. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez WS i ekspertów zewnętrznych z odpowiednich dziedzin. Kryteria wyboru projektów znajdą Państwo w Podręczniku beneficjenta w rozdziale V.3 “Ocena wniosku o dofinansowanie”

II Wybór projektów

Wyniki oceny każdego wniosku dokonanej w pierwszym i drugim etapie zestawiane są przez WS w formie podstawy decyzji dla Komitetu Monitorującego. Podstawy decyzji, lista ocenionych wniosków oraz wnioski wraz z załącznikami będą udostępniane członkom Komitetu Monitorującego zgodnie ze stosownymi postanowieniami regulaminu Komitetu Monitorującego. Wyboru projektów do dofinansowania dokonuje KM zgodnie z procedurą przewidzianą w swoim regulaminie. Warunki ustanowione przez Komitet Monitorujący muszą być spełnione przez partnerów projektu. KM informowany jest także o wnioskach z negatywnym wynikiem oceny formalnej. WS publikuje na stronie internetowej Programu wykaz projektów, które zostały zatwierdzone do dofinansowania oraz powiadamia właściwych wnioskodawców.

 

Kontrola spełnienia warunków

 

III Weryfikacja aspektów ekonomicznych

ILB weryfikuje kwalifikowalność i ma upoważnienie do wiążącego zakontraktowania środków programowych. Odbywa się to w formie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania bądź zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z wnioskodawcą, w której zawarte są przede wszystkim założenia i cele projektu, warunki, na jakich przyznawane jest dofinansowanie, jego wysokość, plan finansowy oraz
terminy dotyczące realizacji projektu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie