Perspektywa 2021-2027

Projekt Programu Współpracy Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 po konsultacjach społecznych

Tabelaryczne zestawienie wyników konsultacji społecznych Programu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej:

– nowe Rozporządzenie EFRR (UE) nr 2021/1058 (od strony 60),

– nowe Rozporządzenie Interreg (UE) nr 2021/1059 (od strony 94),

– nowe Rozporządzenie ogólne (przepisy wspólne dla funduszy) (UE) nr 2021/1060 (od strony 159).