Menu

Koordynator Krajowy

Koordynator Krajowy (KK)

W realizacji zadań, wynikających z przepisów UE, IZ jest wspierana przez polskiego Koordynatora Krajowego, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Koordynator Krajowy jest dla Instytucji Zarządzającej partnerem we wszystkich kwestiach wdrażania Programu w polskiej części
obszaru wsparcia, pełni zadania koordynujące i uzgodnieniowe w partnerskiej współpracy z IZ oraz wspiera ją w realizacji Programu po polskiej stronie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Zastępca Dyrektora
Artur Harc
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. +48 (0) 22 330 31 05
faks: +48 (0) 22 330 31 55
e-mail: Artur.Harc@mr.gov.pl