Osie priorytetowe

Nowy harmonogram naboru wniosków (z dnia 24.10.2017) znajdą Państwo tutaj.

Oś priorytetowa I
32 mln €
Oś priorytetowa II
19 mln €
Oś priorytetowa III
10 mln €
Oś priorytetowa IV
33 mln €

(W tym 16 mln € dla Funduszu Małych Projektów)

Wspólne zachowanie i
korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturęPrzykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 1. tworzenie produktów, które ułatwiają dostępność wspólnego dziedzictwa naturalnego
 2. tworzenie i promocja wspólnych regionalnych, tematycznych ofert kulturowych i kulturowo – historycznych
 3. powiązanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez działania inwestycyjne i nieinwestycyjne
Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz
rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego,
portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 1. przygotowanie i realizacja inwestycji w transgranicznie oddziałującą infrastrukturę drogową (połączenia do granicy), wraz ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż dróg kołowych
 2. koncepcje przygotowawcze
 3. wdrażanie nowych rozwiązań
Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez opracowywanie i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 1. kształcenie
 2. dokształcanie
 3. obszary przekrojowe
Integracja mieszkańców i współpraca administracji

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 1. przedsięwzięcia w zakresie administracji i społeczeństwa obywatelskiego
 2. przedsięwzięcia w zakresie gospodarki, nauki i badań naukowych
 3. przedsięwzięcia w zakresie usług publicznych
W ramach powyższego możliwe jest udzielenie wsparcia projektom transgranicznym m.in. w takich obszarach jak ochrona środowiska i przyrody, turystyka, kultura, mobilność,transport,infrastruktura, edukacja, badania, wzrost atrakcyjności regionu pogranicza, rozwój i zagospodarowanie przestrzenne, zd