Archiwum

Wezwania do składania wniosku:

Formularze raportu:

Formularze raportu (stan z dn. 08.01.2018) znajdują się tutaj.

Formularz raportu (stan z dn. 13.11.2017) znajduje się tutaj.

Formularze raportu (stan 16.10.2017) znajdują się tutaj.

Podrecznik beneficjenta:

Podręcznik beneficjenta (stan grudzień 2017)

Podręcznik beneficjenta (stan listopad 2017)

Podrecznik beneficjenta (stan kwiecień 2017)

Podręcznik beneficjenta (stan październik 2016)

Pouczenia: “Informacja”- Postanowienia w zakresie informacji i promocji

“Informacja”  dla niemieckich partnerów projektów: Postanowienia w zakresie zamówień (stan czerwiec 2017)

“Informacja”  dla polskich partnerów projektów: Postanowienia w zakresie zamówień (stan 2017)

“Informacja”: Postanowienia w zakresie informacji i promocji (stan czerwiec 2017)

“Informacja”: Postanowienia w zakresie informacji i promocji (stan styczeń 2018)


 • W dniu 20.10.2016 r. odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego w Frankfurcie nad Odrą. Zatwierdzone zostały zmiany w Podręczniku Beneficjenta, m.in. uproszczenie w procedurze składania wniosków o dofinansowanie (rezygnacja z formy papierowej), zatwierdzono projekty parasolowe Euroregionu Pro Europa Viadrina i Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz przyjęto plan ewaluacji.Przyjęte przez Komitet uproszczenia będą obowiązywać już od II naboru. II nabór zostanie otwarty w dniu 27 października 2016 r. dla priorytetów: I (Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego) i III (Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji).Dalsze informacje/aktualizacje dot. II naboru będą publikowane na naszej stronie internetowej – tak więc warto zaglądać tu co jakiś czas.
 • Szkolenia i działania doradcze (Październik 2016 – Styczeń 2017)
 • V posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 odbędzie się w dniach 07.-08.12.2016 r.Komitet Monitorujący zajmie się m.in. podejmowaniem uchwał i wyborem projektów złożonych do dofinansowania w ramach 1. naboru w OP II oraz OP IV.
 • Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowych I i III (2. nabór). Liczba uczestników jednego warsztatu jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danej organizacji.
 • Wniosek – strona merytoryczna (cz. 1)
 • Wniosek – strona merytoryczna (cz. 2)
 • Ogłoszenie o drugim naborze znajdą Państwo tutaj.
 • UWAGA!!!
  Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć tylko W FORMIE ELEKTRONICZNEJ przez portal internetowy ILB (ILB Kundenportal) bez podpisów do dn. 13.01.2017 r. JEDYNYM DOKUMENTEM, który ma być złożony w formie papierowej i podpisanym przez beneficjenta wiodącego jest „Potwierdzenie do wniosku”. Ten dokument musi wpłynąć do WS w ciągu 3 dni po zamknięciu naboru. Dokumentacja techniczna, która ze względu na objętość nie może zostać załadowana w systemie, może zostać złożona w formie papierowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Podręczniku beneficjenta, rozdz. V.2. oraz w ogłoszeniu o naborze (punkt VII).
 • UWAGA!!! JUTRO KOŃCZY SIĘ DRUGI NABÓR!!! WSZYSTKIE DOKUMENTY WNIOSKU MUSZĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE W PORTALU ILB DO 13.01.17 DO GODZ. 23:59! DOKUMENT “POTWIERDZENIE DO WNIOSKU” MUSI ZOSTAĆ PODPISANY I ZŁOŻONY W FORMIE PAPIEROWEJ WE WSPÓLNYM SEKRETARIACIE DO 18.01.17.
 • Wspólny Sekretariat oferuje warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku elektronicznego. Warsztaty przeznaczone są dla wnioskodawców, mających zamiar aplikować o środki w ramach osi priorytetowej II (3. nabór). Warsztaty odędą się 29.06.17 (w jęz.niem.) i 05.07. (w jęz. pol.) od godz. 9.00 w Domu Bolfrasa, Bischofstr. 1a, Frankfurt (Oder). Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego prosimy o rejestrację tylko 1 osoby z danej organizacji.
 • Informacje o drugim naborze znajdą Państwo tutaj.
 • Podręcznik beneficjenta (wersja 10/2016)

Czwarty nabór jest otwarty!!! Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj.


Podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Osi Priorytetowej II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”

Do dnia 31.07.2017 r. do Wspólnego Sekretariatu wpłynęło łącznie osiem wniosków, w tym siedem w ramach priorytetu inwestycyjnego 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“ oraz jeden w ramach priorytetu inwestycyjnego 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“.

Wnioskowana kwota ogółem w ramach naboru to 22.729.285,16 EUR (kwota EFRR: 18.234.665,90 EUR).

W ramach priorytetu inwestycyjnego 7 b złożono wnioski o dofinansowanie na kwotę EFRR w wysokości 17.690.665,90 EUR (kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru w tym priorytecie inwestycyjnym wynosi 5.716.361 EUR środków EFRR)

W ramach priorytetu inwestycyjnego 7 c złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę EFRR  w wysokości 544.000,00 EUR (kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru w tym priorytecie inwestycyjnym wynosi 2.000.000 EUR środków EFRR).


Trzeci nabór

Oś Priorytetowa II
„Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”

 

 • Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi“

oraz

 • Priorytet inwestycyjny 7 c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

 

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.