Formularze dla wnioskodawców

Wcześniejsze wersje dokumentów znajdą Państwo w archiwum: https://interregva-bb-pl.eu/archiv/

Wniosek projektowy:

Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de

(Zmienianie ustawień językowych programu Internet Explorer)

Podręcznik beneficjenta

Potwierdzenie do wniosku (obowiązuje od 06.09.2018)

Koncepcja projektu

Dokument dodatkowy Informacje o przedsiębiorstwie

Dokument dodatkowy Oświadczenie de-minimis

Dokument dodatkowy Pełnomocnictwo

Dokument dodatkowy do załącznika Partner projektu: Kalkulacja dochodu

Kalkulacja kosztów

Udokumentowanie zabezpieczenia wkładu własnego

Porozumienie partnerskie 

 

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania

Instrukcja do wypełniania wniosku

Instrukcja do kalkulacji kosztów

Kryteria wyboru projektów znajdą Państwo w Podręczniku beneficjenta w rozdziale V.3 “Ocena wniosku o dofinansowanie”

Szkic idei projektowej

Wskaźniki

Wskaźniki – projekty edukacyjne

“Informacje”/Pouczenia:

Informacja INTERREG: Zasada „de minimis“

Informacja INTERREG dla polskich partnerów projektów: Postanowienia w zakresie zamówień

Informacja INTERREG dla niemieckich partnerów projektów (zaktualizowane: listopad 2019): Zasady udzielania zamówień

Informacja INTERREG: Promowanie równego statusu mężczyzn i kobiet i niedyskryminacja

Informacja INTERREG: Identyfikacja w myśl postanowień dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Informacja INTERREG: Postanowienia w zakresie informacji i promocji

Informacja INTERREG: Definicja MŚP Unii Europejskiej

Informacja INTERREG: Zrównoważony rozwój

Informacja INTERREG: Oświadczenia w sprawie informacji o istotnym znaczeniu dla prawidłowego wykorzystania przyznanego dofinansowania

Informacja INTERREG: Działalność gospodarcza i pozagospodarcza

Informacja INTERREG w sprawie operacji generujących dochód

Informacja INTERREG: Dostawy i usługi przy powiązaniach

Informacja INTERREG: Ochrona danych

Informacja INTERREG: Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji

Przetargi:

Informacja Koordynatora Krajowego ws. nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Aktualizacja z dnia 02.08.2016 r.! Uzupełnienie dot. ww. nowelizacji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PORADY DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów
popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych

Pomoc publiczna:

Materiały ze szkolenia Pomoc publiczna z dnia 26.10.2016

Pomoc publiczna art. 107

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A12008E107

Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa

2016/C 262/01 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłaczeń blokowych

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Pomoc de-minimis

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Pomoc de-minimis dla przedsiębiorstw wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Decyzja Komisji dot. pomocy państwa w przypadku usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usługświadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Przewodnik KE dot. usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Przewodnik dotyczący stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy państwa, zamówień publicznych i rynku wewnętrzego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Definicja MŚP

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

Informacje Komisji Europejskiej dot. Pomocy Publicznej:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html