Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący(KM)

Program monitorowany jest przez niemiecko-polski Komitet Monitorujący, w którego skład wchodzą przedstawiciele administracji kraju związkowego Brandenburgia, administracji centralnej w Polsce, samorządu województwa lubuskiego, euroregionów (reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego), partnerów społecznych i gospodarczych oraz partnerów z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z art. 5 ust. 1 rozp. (UE) nr 1303/2013). Skład KM jest parytetowy, tzn. liczba członków ze strony niemieckiej i polskiej jest taka sama.Więcej informacji:

Komitet Monitorujęcy odpowiedzialny jest w szczególności za:

  • zatwierdzenie kryteriów oceny i wyboru projektów
  • wybór projektów do dofinansowania
  • zatwierdzenie podręcznika beneficjenta, funkcjonującego w ramach Programu, zawierającego także zasady kwalifikowalności dla Programu, oraz ewentualnych zmian jego treści
  • monitorowanie postępu wdrażania Programu zgodnie z art. 49 ust. 1 rozp. (UE) nr 1303/2013
  • zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania Programu
  • dokonywanie przeglądu w zakresie zarządzania finansowego i wdrażania Programu
  • proponowanie zmian do dokumentu programowego i opiniowanie zmian proponowanych przez IZ
  • proponowanie/zatwierdzanie realokacji środków pomiędzy osiami priorytetowymi Programu,
  • zatwierdzenie Strategii Komunikacji Programu i corocznych aktualizacji planowanych działań informacyjno-komunikacyjnych; monitorowanie ich realizacji, a także wydawanie rekomendacji w celu poprawy ich realizacji
  • zatwierdzenie Planu Ewaluacyjnego