Zakontraktowane projekty

Lista projektów zakontraktowanych w naszym Programie w formacie PDF oraz XLSX (stan: 15.04.2024)

 

__________________________________________________________

Oś priorytetowa I

Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Szlak Stolic EV2/R1Natura Viadrina +

Miejsca pamięci Odry i Warty

Geopark UNESCO  Łuk Mużakowa–wspólne dziedzictwo na
niemiecko-polskim pograniczu
Bezgraniczny trójdźwięk-natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i GorzowieŁączą nas rzeki-II et. Rozbud.transgr.infr.turyst.wodnej na obsz.EPEV
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i ZatoniuWieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)Sulęcin i Friedland – wykorzystanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego (…)
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Turystyczna waloryzacja historii Zakonu Joannitów
na polsko-niemieckim pograniczu
Z parku do parku – z
Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury
Budowa systemu infor. turyst. dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim
 Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznejZachować i odkrywać – różany most hrabiego BrühlaPołączenie promowe Aurith – Urad jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim
Na szlaku wspólnej historii Europark – Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym

Oś priorytetowa II

Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport
Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Bez granic – część 1
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Pogłębienie współpracy administracji partnerskich powiatów (…)
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben 
PROJEKT ZAKOŃCZONY
GUB-E-BUS – wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego
RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim

Oś priorytetowa III

Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji
Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii (…)
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury  edukacyjnej i rozwoju kompetencjitransgranicznychTransgraniczne Ratownictwo Medyczne w
Powiecie Marchijsko-Odrzańskim i Województwie Lubuskim

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i
spożywczej polsko – niemieckiego pogranicza

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Bez granic: nauka-praca-życie (…)

Budujemy bez granic

Język sąsiada w Dwumieście

Transgraniczna akademia edukacji prewencji zdrowotnej i rehabilitacjiKaruzela zawodów – metody orientacji zawodowej w Polsce i Niemczech 

Wspólna wiedza, wspólny język, wspólny cel (…)

Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-BóbrMłodzi Rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencjiDoświadczyć Dwumiasta. Włączenie tematyki Dwumiasta Słubice – Frankfurt nad Odrą do procesu kształcenia

Oś priorytetowa IV

Integracja mieszkańców i współpraca administracji
Coaching VIADRINA
PROJEKT ZAKOŃCZONY
DIALOG
PROJEKT ZAKOŃCZONY
W tandemie przeciwko przestępczości
przygranicznej

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Dwa ratusze – jedno Euromiasto
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Opracowanie i wprowadzenie transgranicznego trybu współpracy (…) chorób nowotworowych
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Zdrowie bez granic w Euromieście Guben- Gubin
Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w
Euroregionie SNB

PROJEKT ZAKOŃCZONY
EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów (SK)
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Platforma do badan nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania
algorytmów (…)

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Umsetzung des Klein-Projekte-Fonds in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINARealizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa –
Bóbr“
Kultura, głupcze! Wzmocnienie strategicznego partnerstwa w obszarze kultury – etap IModelowe wsparcie osόb niepełnosprawnych i
seniorόw
Wspólny polsko – niemiecki zespół policyjny w Guben/Gubinie
SmartRiver: Inteligentne NadodrzeSieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Dwa Ratusze – jedno Euromiasto: II etap
Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i administracji
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Integracja mieszkańców poprzez transgraniczną polsko-niemiecką edukację ekologiczną w Szprotawie i SpremberguPolsko-niemieckie warsztaty edukacyjne
PARTNERZY WYCOFALI SIĘ Z REALIZACJI PROJEKTU
Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionuTrwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021SpaceRegion: Transgraniczna Integracja Sektora Kosmicznego
Tolerancja nie zna granicCoaching VIADRINA – nowe szanse

Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu

DIALOG 2.0#Partner2022 – Rozbudowa transgranicznych partnerstw w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr Transgraniczna opieka medyczna