Transgraniczna akademia edukacji prewencji zdrowotnej i rehabilitacji

 

Partnerzy: 
– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Z.Majewskiego w Drzonkowie
– Europäische Sportakademie Land Brandenburg GmbH / Europejska Akademia Sportu Kr. Zw. Brandenburgia sp. z o. o.

Dofinansowanie (EFRR): 370.119,25 EUR

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.03.2022

Cel:
Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej oferty doskonalenia zawodowego w sporcie na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego programu szkolenia „Sport w prewencji zdrowotnej i rehabilitacji” wraz z opracowaniem materia-łów w obu językach oraz przeprowadzenie szkoleń ze zintegrowanym modułem nauki języka kraju sąsiada po obu stronach granicy dla wskazanej grupy docelowej

Przykłady działań w projekcie:

  • Wymiana informacji i doświadczeń, transfer wiedzy: utworzenie polsko-niemieckiego zespołu ekspertów
  • Poszerzenie kwalifikacji językowych i zwiększenie liczby osób uczących się języka kraju sąsiada: opracowanie słownika terminologii branżowej dla uczestników szkoleń
  • Stworzenie warunków lokalowych
  • Zwiększenie transgranicznych kwalifikacji oraz mobilności na rynku pracy sąsiada
  • Promowanie projektu i informowanie