85011841

Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben

 

Partner:
– Powiat Krośnieński (BW)
– Województwo Lubuskie (ZDW)
– Stadt / Miasto Guben
– Gmina Gubin

Okres realizacji: 1.04.2017- 31.08.2020

Dofinansowanie (EFRR): 4.860.280,46 EUR

Cel:
Celem projektu jest więc poprawa dostępności transgranicznej Euromiasta Gubin-Guben, wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych oraz usprawnienie mobilności transgranicznej w regionie przygranicznym co wpisuje się w 3 cel szczegółowy Programu: „Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia dostępności transgranicznej”.

Przykłady działań w projekcie:

  • Budowa ulic –6,55 km
  • Budowa rondo w miejscu istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – 1 szt. (Woj. Lubuskie)
  • Budowa drogi rowerowej – 4,38 km (Powiat Krośnieński)
  • przebudowane chodnika –4,21 km (3,31 km Powiat Krośnieński, 0,9 Miasto Guben)
  • Budowa miejsc parkingowych – 126 sztuk