85016389

Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury  edukacyjnej i rozwoju kompetencji transgranicznych

 

Partnerzy:
– Powiat Nowosolski (LP/BW)
– Centrum für Innovation und Technologie GmbH / Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2023

Dofinansowanie (EFRR): 1.252.878,08 Euro

Cel:
Projekt służy regionalnemu i transgranicznemu wzmocnieniu oferty dot. edukacji zawodowej i dostosowaniu do wymogów rynku pracy w obszarze polsko-niemieckiego obszaru wsparcia. Podstawowym celem projektu jest wybór najlepszych możliwych działań w zakresie wejścia na rynek pracy, dostosowanych do wymogów obszaru przygranicznego oraz poprawy umiejętności językowych jak również infrastruktury instytucji edukacyjnej polskiej szkoły zawodowej w Nowej Soli (CKZiU).

Przykłady działań w projekcie:

Kursy dla polsko-niemieckich uczestników:

  • kurs programowania CNC w oparciu o o system MTS CNC CAD/CAM
  • kurs użytkowania obrabiarek numerycznych CNC z wykorzystaniem trenażerów
  • kurs w zakresie zarządzania urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej
  • kurs napowietrznego montażu energetycznego
  • kurs programowania CNC w oparciu o o system MTS CNC CAD/CAM dla nauczycieli

Konkurs umiejętności technicznych z zakresu energetyki, mechatroniki, CNC

przebudowa obiektu pod pracownie warsztatowe oraz remont i przebudowa istniejących pomieszczeń- pracowni dydaktycznych kształcenia zawodowego i pomieszczeń przyległych w tym Przebudowa i doposażenie w ramach inwestycji korytarzy, ciągów komunikacyjnych, wc, łazienek, szatni

Wyposażenie/doposażenie 4 pracowni warsztatowych kształcenia zawodowego

Prezentacja – Targi IMPULS Cottbus

Wyjazd studyjny – targi kariery w Dreźnie

Wyjazd studyjny – targi CeBET w Hanowerze