85024423 – projekt zakończony

Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów zarządzania i balansowania ernergią

 

Partnerzy:
– IHP GmbH – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP sp. z o. o. – Instytut Leibniza Innowaczjnej Elektroniki) (BW)
– Uniwersytet Zielonogórski

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2019

Dofinansowanie (EFRR): 118.096.76 EUR

W ramach projektu opracowano algorytm elastycznego modelu zarządzania energią (EMZE), którego zadaniem jest zapewnienia realizacji DR w gospodarstwach domowych. Opracowany algorytm jest przeznaczony do zastosowania w w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których mogą być zainstalowane OZE. Jego działanie jest dwukierunkowe. Po pierwsze umożliwia zmniejszenie zużycia energii w droższych strefach czasowych, określonych taryfą. W tym przypadku pełni również funkcję edukacyjną. Po drugie realizuje usługę przesunięcia zużycia energii za okres poza szczytem.

W ramach projektu opracowana została jedna spójna platforma do badań nad rozwiązaniami Smart Grid, W której skład wchodzą narzędzia (Emulator, System i Algorytm), ich specyfikacja oraz ocena ich działań (dokumentacja). Rozwiązanie w postaci Platformy powstało w wyniku połączenia wyników wcześniejszych badań partnerów projektu w ramach transgranicznej współpracy.

Korzyści stosowania algorytmu będą tym większe, im więcej odbiorników energii będzie brało udział podczas jego stosowania. W ramach prac określono właściwości, którymi powinny charakteryzować się odbiorniki:

  • mają określone zapotrzebowanie na moc przez wskazany okres czasu,
  • mogą być zasilane tylko w pewnych znanych przedziałach czasu,
  • czas, w którym urządzenia te są zasilane jest istotny dla funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Powyższe właściwości stanowiły podstawę przygotowanych rekomendacji dla producentów inteligentnych urządzeń oraz dla projektantów sieci energetycznych.

Opracowany i zaimplementowany w emulatorze algorytm EMZE umożliwił przeprowadzenie szeregu badań i analiz oraz wyciągnięcie wniosków.

Szczegółowy opis poszczególnych badań i analiz zawarto w zgłoszonym do publikacji artykule naukowym.

Realizacja projektu zakończyła się sukcesem. Cele zostały osiągnięte: zintensyfikowano współpracę pomiędzy dwoma partnerami. Stworzona platforma stanowi podstawę dla dalszych działań badawczych. W ramach projektu zrealizowano również dwie prace magisterskie. Były one bronione w lipcu 2019 roku. Jak zwykle w projektach badawczych, zdefiniowano już tematy do dalszych wspólnych badań, które jeszcze bardziej usprawnią platformę. Tematy te mogą być opracowywane na różne sposoby, np. mogą być realizowane jako seria wspólnych prac magisterskich, licencjackich lub doktoranckich. W ten sposób powstaną nowe kompetencje w regionie.

Prace nad wspólnym projektem niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu stopnia współpracy partnerów projektu oraz pogłębienia współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI) Uniwersytetu Zielonogórskiego i instytutem badawczym IHP we Frankfurcie nad Odra. Dotychczasowa współpraca naukowa obu partnerów będzie dalej kontynuowana. Będzie ona dotyczyć między innymi zastosowania opracowanej Platformy do prac nad architekturą wirtualnej platformy zarządzania energią dla poziomu TSO i DSO. Ale to tylko jeden z wielu pomysłów na dalszy rozwój systemu opracowanego w ramach naszego projektu. Oprócz zagadnień związanych z zarządzaniem energią dla SmartGrid, w najbliższym czasie współpraca naukowa będzie realizowana w ramach kolejnego projektu z Programu Współpracy INTERREG VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 „SmartRiver: Intelligentes Odergebiet / SmartRiver: Inteligentne Nadodrze”. Kolejnym elementem zacieśnienia współpracy obu partnerów jest utworzenie wspólnego laboratorium (joint lab).