85011076 – projekt zakończony

Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą i Słubice

 

Partnerzy:
– Stadt / Miasto Frankfurt n. Odrą (BW)
– Gmina Słubice
– Europa-Universität Viadrina / Uniwersytet  Europejski Viadrina

Dofinansowanie (EFRR): 911.783,33 EUR

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2019

Cele merytoryczne projektu zostały w pełni osiągnięte: Zacieśnienie współpracy pomiędzy urzędami i odpowiednimi instytucjami w obszarach priorytetowych kształcenie, kultura, turystyka i sport oraz większa integracja mieszkańców przez stworzenie bądź dalszy rozwój wspólnych struktur oraz wdrożenie projektów pilotażowych. Słubicko-Frankfurcki Plan Działania 2020-2030 został opracowany w trakcie realizacji projektu i w dwóch etapach przyjęty przez obie Rady Miejskie (wizje i cele w dniu 09.05.19 a działania w dniu 12.12.19).

Realizacji dwóch wydarzeń “Playground Europe” na Festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie w sierpniu 2018 i 2019 roku przebiegła bardzo dobrze. Interaktywne warsztaty i oferty zostały dobrze przyjęte przez zainteresowaną publiczność, a w trakcie warsztatów rozmawiano o różnorodnych ofertach w Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice – tak więc koncepcja, którą opracowaliśmy z wyprzedzeniem, sprawdziła się. Udział Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we wspólnym projekcie Playground Europe miał trwały pozytywny wpływ na wizerunek uniwersytetu jako młodej, nowoczesnej i atrakcyjnej uczelni we wschodnich Niemczech wśród jednej z głównych grup docelowych – przyszłych studentów z Polski i Europy Wschodniej. Ponadto uniwersytet mógł trwale wzmocnić już istniejące kontakty z podmiotami w Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice czy w regionie (np. z partnerem wiodącym, miastem Frankfurt nad Odrą czy też Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji) oraz nawiązać nowe kontakty (np. z grupą studencką Młody Ruch Europejski).

Kształcenie: Wspólne gremia jak Grupa Sterująca oraz Rada ds. Kształcenia zostały wdrożone i będą trwać także po zakończeniu projektu. Trzecie Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia wykazało w roku 2019 więcej uczestników niż w latach poprzednich i będzie również raz w roku kontynuowane. Po pierwszym Słubicko-Frankfurckim Raporcie Kształcenia w 2018 roku opublikowaliśmy w roku 2019 broszurkę o dwujęzyczności w Dwumieście. W Słubicko-Frankfurckim Planie Działania 2020-2030 obszar kształcenia jest, pod względem ilości działań, głównym priorytetem.

Kultura: Brandenburskiej Orkiestrze Państwowej udało się, dzięki projektowi pilotażowemu Musical, znacznie rozbudować i utrwalić kontakty z polskimi szkołami. Stanowisko pracy, które powstało w ramach projektu, zostanie na stałe. Zaciśnięta współpraca między obydwoma urzędami, Spółką ds. Targów i Wydarzeń (MuV) i Słubickim Ośrodkiem Kultury SMOK zaowocowała m.in. postanowieniem o wspólnej kandydaturze na Europejską Stolicę Kultury 2029.

Turystyka: Mieszkańcy z obu stron bardzo pozytywnie przyjęli projekty pilotażowe „Doświadczyć Dwumiasta“ – pieszo, rowerem i statkiem. Oferty te będą w Polsko-Niemieckiej Informacji Turystycznej Dwumiasta stałymi ofertami dla turystów.

Sport: „Bieg bez granic“ jest przyjęty jako polsko-niemiecki event. Poza tym wypróbowaliśmy kilka mniejszych formatów. Grupa robocza ds. sportu będzie kontynuowana.

Kampania „Ulubione miejsca Dwumiasta“ odbiła się w mediach społecznościowych i drukowanych oraz w społeczeństwie bardzo pozytywnym echem. Główne produkty promocyjne, czyli film wizerunkowy  (100 sekundowy bądź 30 sekund w wersji skróconej) z ponad 20.000 wyświetleniami w ciągu pierwszego tygodnia oraz broszurka pt. „Ulubione miejsca Dwumiasta” (3000 egz.) są trwałymi rezultatami, których efekty sięgają daleko poza Dwumiasto i region przygraniczny.

Dzięki projektowi, 100 pracowników z obu urzędów nauczyło się podstaw języka sąsiada lub polepszyło swoje umiejętności języka angielskiego, co bardziej przygotowało ich do współpracy.

W ramach projektu nowo stworzone stanowiska „Zarządzanie projektami“ oraz „Promocja/ sprawozdawczość“ będą kontynuowane w większym wymiarze godzin po zakończeniu projektu.