85011841 – projekt zakończony

Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben

 

Partnerzy:
– Powiat Krośnieński (BW)
– Województwo Lubuskie (ZDW)
– Stadt / Miasto Guben
– Gmina Gubin

Okres realizacji: 1.04.2017- 31.08.2020

Dofinansowanie (EFRR): 4.800.761,22 EUR

Celem projektu było poprawienie dostępności transgranicznej Euromiasta Gubin-Guben, wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych oraz usprawnienie mobilności transgranicznej w regionie przygranicznym. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem projektu. Dzięki realizacji projektu pogłębiona i wzmocniona została współpraca wszystkich partnerów projektu. Wszystkie zaplanowane działania, które zostały założone we wniosku, zostały zrealizowane. Kończąc realizację projektu ustawiono tablicę pamiątkową oraz nakręcono film promocyjny obrazujący wszystkie działania, który został również przedstawiony do konkursu w ramach Dni otwartych Funduszy Europejskich 2020.

Łęcznie przebudowano niemal 6,7 km ulic i założono nowe rondo. Ponadto zbudowano 4,4 km ścieżek rowerowych i przebudowano 4,2 km chodników. Powstało 126 nowych miejsc parkingowych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące cele przewidziane w jego koncepcji:

  • oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych
  • poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej
  • poprawa transgranicznej dostępności, multimodalnego dworca kolejowego Euromiasta Guben-Gubin
  • poprawa mobilności transgranicznej (zarówno dla ruchu drogowego, jak również dla transportu przyjaznego środowisku) pomiędzy dwoma miastami przygranicznymi oraz w całym regionie
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. poprzez budowę ścieżek rowerowych, chodników)
  • poprawa ochrony p.poż. i systemu zapobiegania klęskom żywiołowym poprzez lepszą  mobilność służb ratunkowych
  • dalszy rozwój współpracy na płaszczyźnie gospodarczej (szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa)
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu
  • redukcja hałasu oraz emisji pyłów i zanieczyszczeń.

Projekt przyczynił się do poprawy spójności przestrzennej województwa lubuskiego/Zarządu Dróg Wojewódzkich, lepszego wykorzystania dróg wojewódzkich nr 138 i 286 oraz zwiększenia dostępności autostrady A2 i drogi ekspresowej S3, a tym samym poprawy dostępności do europejskiego systemu infrastruktury. Projekt miał pozytywny wpływ na jakość infrastruktury drogowej oraz wzmocnił konkurencyjność i atrakcyjność obszaru wsparcia. Realizacja projektu wzmocniła potencjał gospodarczy regionu i poprawiła dostępność okolicznych miast i atrakcji turystycznych. Realizacja projektu wywarła pozytywny wpływ na transgraniczną dostępność miast Gubin i Guben.