85012301 – projekt zakończony

Bez granic – część 1

 

Partnerzy / Partner:
– Gmina Żary (BW)
– Gmina Brody
– Gmina Lubsko
– Stadt (Miasto) Forst (Lausitz)

Dofinansowanie (EFRR): 2.606.610,70 EUR

Termin realizacji: 14.09.2016 – 31.12.2018

W ramach projektu dokonano rozbudowy dróg o łącznej długości 4,12 km, opatrując je na długości 1,47 kanalizacją deszczową, a na długości 1,95 nowym, efektywnym energetycznie oświetleniem LED. W ten sposób osiągnięto cel projektu: uzyskanie krótszych czasów transgranicznych przejazdów.

Modernizacja ul. Zielonogórskiej w Żarach wraz z budową ścieżki rowerowej  w sposób znaczący poprawiła dostęp z centrum Żar i dalej poprzez drogę nr 12 do sieci TEN-T oraz do drogi wojewódzkiej nr 287. Przybliżyła ona znacząco Żary do istniejącej już sieci dróg rowerowych z Forst przez Brody, Lubsko, Jasień. Modernizacja ulicy Zielonogórskiej, która jest główną drogą wjazdową do miasta z sieci TEN-T, w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy współpracy gospodarczej. Dzięki przebudowie ulicy Zielonogórskiej poza poprawą nawierzchni drogi osiągnięto dodatkowe cele, takie jak: budowa brakujących ścieżek rowerowych, budowa energooszczędnego oświetlenia, zmniejszenie hałasu.

Przebudowa ul. Wolności oraz Placu Zamkowego i ul. Szkolnej w Brodach poprawiła dostęp do najważniejszego i wartościowego historycznie zabytku w gminie jakim jest Pałac Bruhla  i zabytkowy park. Nowa nawierzchnia jezdni i chodników przyczyniła się do obniżenia poziomu hałasu a odwodnienie wyeliminowało problem niewłaściwego odpływu zanieczyszczeń drogowych i opadowych. Nowe energooszczędne oświetlenie wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Inwestycja polegająca na przebudowie ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku była złożonym przedsięwzięciem Gmina Lubsko chcąc uniknąć problemów po zakończeniu inwestycji zadbała, by podczas jej realizacji wykonane zostały wszystkie niezbędna prace w pasie drogowym. W związku z tym podczas przebudowy Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. wykonała wymianę przyłączy wodociągowych.

Publiczna kompleksowa inwestycja budowy dróg i kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem dróg w ciągu ulic Gubener Straße/ Pestalozziplatz/ Hochstraße w mieście Forst (Lausitz)  koordynowana była z przedsiębiorstwami zajmującymi się budową kanalizacji ściekowej, wodociągu oraz instalacji gazociągowej. Rozpoczęła się od prac dotyczących kanalizacji i instalacji podziemnych na ulicy Hochstraße. Po ich zakończeniu nastąpiła modernizacja/rozbudowa jezdni i chodników. Równolegle prowadzono prace kanalizacyjne i dot. instalacji podziemnych na ulicy Gubener Straße. W miarę postępów prac przy kanalizacji prowadzono modernizację/rozbudowę jezdni. Położenie kabli oświetlenia drogowego i montaż słupów następowały każdorazowo po udostępnieniu frontu robót. Prace przy budowie kanalizacji kontynuowano przez Gubener Straße po Pestalozziplatz. Zaraz po nich nastąpiła rozbudowa jezdni i chodników.