85012443 – projekt zakończony

Dwa ratusze – jedno Euromiasto

Partnerzy:
– Stadt (miasto) Guben (LP)
– Miasto (Stadt) Gubin

Dofinansowanie (EFRE): 317.489,50 €

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.03.2020

Celami projektu była integracja i poprawa współpracy pomiędzy Gubinem a Guben w wielu różnych dziedzinach i na różnych płaszczyznach, wspólny marketing i wspólna promocja gospodarcza. Wszystkie te cele zostały osiągnięte. W wyniku realizacji projektu została stworzona też wspólna marka Euromiasta Gubin-Guben – powstały m. in.  promujące ją filmy reklamowe oraz aplikacja na smartfony.

W efekcie realizacji projektu współpraca pomiędzy miastami Guben i Gubin mogła zostać pogłębiona – w jego toku odbyło się m. in. 39 spotkań służących transgranicznej wymianie informacji. Współpraca mogła zostać także poszerzona o nowe, istotne z punktu widzenia przyszłości, dziedziny kooperacji (jak np. promocja gospodarcza, gospodarka przestrzenna). Została także zainicjowana bądź też poszerzona współpraca transgraniczna z istytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami po obudwu stronach granicy. Wypracowane w ramach projektu wyniki będą służyły dalszemu rozwojowi i pogłębianiu współpracy transgranicznej.

Wskutek realizaji projektu powstała transgraniczna sieć współpracy różnych partnerów – administracja, stowarzyszenia itp. (łącznie 11 instytucji), jak również mieszkańcy po obydwu stronach granicy zostali zaangażowani w ww. sieć. Ważnym aspektem realizacji projektu było funkcjonowanie stałego polsko-niemieckiego punktu kontaktowego.

Zakończenie prac nad dwujęzycznym dokumentem planistycznym: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina na potrzeby opracowania Wspólnej Strategii Euromiasta Gubin-Guben” przyczyni się w przyszłości do lepszego skoordynowania polityki przestrzennej Gubina i Guben.

W ramach projektu wykonano i rozdystrybuowano blisko 16.000 egzemplarzy materiałów promocyjno-informacyjnych.