85012973 – projekt zakończony

Coaching VIADRINA

Partnerzy:
– Mittlere Oder e.V. (LP/BW)
– Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina“

Dofinansowanie (EFRR): 215.122,45 EUR

Okres realizacji: 01.03.2017-29.02.2020

Projekt został zainicjowany w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności instytucji współpracujących w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA we wspólnych polsko-niemieckich projektach lub planujących rozpocząć taką współpracę w przyszłości. W tym celu zaplanowano i zrealizowano szereg różnych, wzajemnie się uzupełniających, działań. Instytucje regionu zostały zachęcone do nawiązania współpracy transgranicznej, miały możliwość zdobycia i wzmocnienia niezbędnych kompetencji przy fachowej pomocy i wsparciu, a jednocześnie nawiązania nowych partnerstw. Wzmocniono współpracę pomiędzy instytucjami i obywatelami we wszystkich dziedzinach życia publicznego, stworzono warunki do konsolidacji sieci transgranicznych, a uczestnicy projektu mogli zdobyć więcej informacji i lepiej zrozumieć swojego sąsiada.

W ramach projektu opracowano systemową podstawę działań składającą się z elementów, które po sobie następują i wzajemnie się uzupełniają:

  • Ankieta
  • Baza danych
  • Coachingi indywidualne
  • Warsztaty
  • Giełdy partnerstw

Poszczególne instrumenty zostały wdrożone w następujący sposób:

Na początku projektu opracowano ankietę mającą na celu przygotowanie analizy sytuacji w zakresie polsko-niemieckiej współpracy partnerskiej. Tym samym, w przygotowanie analizy włączonych zostało około 500 przedstawicieli gmin, stowarzyszeń, izb, instytucji edukacyjnych i innych instytucji.

Jednocześnie stworzono wspólną dla obu biur Euroregionu bazę danych polsko-niemieckich projektów, zrealizowanych od 2008 roku w ramach Funduszu Małych Projektów. Na tej podstawie zidentyfikowano 96 istniejących aktywnych partnerstw. Celem projektu było zwiększenie tej liczby o co najmniej 10% nowych partnerstw, co w końcu udało się osiągnąć przy 16 nowych partnerstwach.

W całym okresie realizacji projektu dla instytucji, które chciały zainicjować lub rozszerzyć/kontynuować współpracę, przeprowadzono ponad 113 indywidualnych konsultacji.

Oba biura regularnie otrzymywały zapytania od instytucji pragnących nawiązać nowe kontakty z partnerami z drugiej strony granicy. Zapytania te były odpowiednio opracowywane i potencjalnie zainteresowane instytucje otrzymywały możliwość nawiązania partnerstwa.

Na podstawie wniosków z ankiety i z coachingów opracowano i zrealizowano 6 warsztatów tematycznych.

w okresie realizacji projektu w Küstrin-Kietz odbyła się dwukrotnie polsko-niemiecka giełda partnerstw. Ponieważ uczestnicy projektu byli bardzo zainteresowani udziałem w tych wydarzeniach, a ze względu na oszczędności nadal rozporządzano środkami finansowymi, mogły zostać zorganizowane 2 dodatkowe wydarzenia.

Ważnym produktem projektu jest Sprawozdanie dotyczące potencjałów i przeszkód kooperacji transgranicznych

Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu pozwoliły na analizę potencjału i przeszkód współpracy transgranicznej w ramach EPEV. Na podstawie doświadczeń z projektu opracowano również kolejny projekt, Coaching VIADRINA – nowe możliwości, który z jednej strony umożliwi EPEV kontynuację dotychczasowych działań w tym obszarze, a jednocześnie uwzględni nowe aspekty. Projekt ten będzie – przykładowo – oferować podmiotom z EPEV możliwość praktycznego poznania nowych możliwości i obszarów współpracy transgranicznej i nowych instytucji partnerskich poprzez organizację wyjazdów studyjnych czy tez będzie umożliwiać wymianę doświadczeń w mniejszych, bardziej tematycznie ukierunkowanych, grupach.