85012989 – projekt zakończony

Partnerzy:
– Euroregion Pro-Europa-Viadrina (BW)
– Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Okres realizacji: 01.03.2017 – 31.07.2020

Dofinansowanie (EFRR): 970.613,66 EUR

Wraz z projektem DIALOG po raz pierwszy połączono partnerstwo projektowe obu Euroregionów – PRO EUROPA VIADRINA i Sprewa-Nysa-Bóbr – na obszarze wsparcia, aby wspólnie stawić czoła aktualnym wyzwaniom współpracy transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu.

Projekt był kompleksowym przedsięwzięciem składającym się z kilku uzupełniających się i wzajemnie wzmacniających się działań. Projekt opierał się na trzech głównych filarach: 1. Komunikacji BEZ GRANIC, 2. Działania BEZ GRANIC i 3. Promocji BEZ GRANIC.

Projekt służył zintensyfikowaniu i podniesieniu jakości transgranicznego DIALOGU pomiędzy instytucjami i organizacjami współpracy polsko-niemieckiej na obszarze pogranicza Brandenburgia-Lubuskie oraz umożliwieniu, uwrażliwieniu i dalszemu kształceniu niemieckich i polskich osób, które w swoich instytucjach na co dzień zajmują się współpracą transgraniczną i zagadnieniami z tym związanymi. Celem projektu był m.in. systematycznie zaplanowany transfer informacji i wiedzy w DIALOGu pomiędzy instytucjami i mieszkańcami dla całego obszaru finansowania w okresie od 03/2017 do 07/2020.

Grupę docelową projektu stanowili multiplikatorzy w instytucjach aktywnych transgranicznie, w tym w administracji publicznej, szkołach, instytucjach opieki zdrowotnej, organizacjach pozarządowych i innych organizacjach non-profit. Dzięki temu 143 instytucje mogły aktywnie uczestniczyć w projekcie w 131 konferencjach, warsztatach, szkoleniach, seminariach, spotkaniach grup roboczych i wyjazdach studyjnych oraz w 22 kursach językowych.

Szereg imprez (por. wskaźniki projektu 3 i 4) przyczynił się do poprawy współpracy instytucjonalnej (DIALOG pomiędzy aktorami przy analizie i rozwiązywaniu konkretnych problemów transgranicznych, pokonywanie barier mentalnych, przekazywanie kompetencji interkulturowych, zwiększanie znajomości odpowiedniego języka sąsiedniego, pogłębianie znajomości struktur administracyjnych, ułatwianie kontaktów transgranicznych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe) oraz podniesienia świadomości i wiedzy na temat obszaru wsparcia.

Projekt umożliwił transgraniczną dyskusję w tematów fachowych “edukacja” i “zdrowie”, której celem było przeanalizowanie i zdefiniowanie problemów istotnych dla poszczególnych obszarów pogranicza Brandenburgii i Lubuskiego. Niemieccy i polscy eksperci spotykali się w odpowiednich specjalistycznych grupach roboczych oraz na licznych warsztatach specjalistycznych.

Tematyczne wyjazdy studyjne do innych europejskich regionów granicznych, które odbyły się dla niemieckich i polskich ekspertów, również dostarczyły ważnych spostrzeżeń: inne perspektywy transgranicznej opieki zdrowotnej można było poznać na granicy niemiecko-francuskiej w regionie Górnego Renu oraz transgraniczne podejścia do działań w zakresie edukacji na granicy polsko-czeskiej w Euroregionie Śląsk Cieszyński i Euroregionie Silesia. Nie mniej pouczająca była podróż studyjna do sąsiedniego polsko-niemieckiego Euroregionu POMERANIA z jego dobrymi praktykami w zakresie edukacji transgranicznej.

W obszarze tematycznym “Edukacja” polscy i niemieccy eksperci wymienili się doświadczeniami, przeprowadzono dogłębne analizy i dyskusje, które posłużyły do określenia kierunków działania. W tym kontekście określono status quo, skonkretyzowano założenia działania i wyciągnięto wnioski dotyczące strukturalnej i merytorycznej współpracy dla całego obszaru projektu i samych partnerów projektu. Wszystko to wpłynęło do „Analizy obszaru tematycznego edukacja / uczenie się przez całe życie w kontekście polsko-niemieckim w celu wypracowania transgranicznych założeń do studium przypadku Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA“, która została opracowana wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina.

Obszarowi tematycznemu “Zdrowie” towarzyszyła zainicjowana w ramach projektu Grupa Robocza Zdrowie. Celem było zgromadzenie profesjonalnych aktorów z sektora zdrowia w celu DIALOGu na temat pilnych kwestii współpracy i omówienia odpowiednich obszarów działania i problemów do wspólnej debaty (np. współpraca między szpitalami, opieka ambulatoryjna i szpitalna, współpraca między służbami ratowniczymi, opieka w nagłych wypadkach, itp. W ten sposób powstała analiza “Potencjały i przeszkody dla współpracy transgranicznej w zakresie służby zdrowia na przykładzie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr “, która została przeprowadzona we współpracy z Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Wyniki obu analiz udokumentowane zostały w następujących opracowaniach/ publikacjach, które są dostępne w wersji papierowej bądź cyfrowej i stanowią punkt wyjścia oraz ważne impulsy dla kontynuacyjnego projektu DIALOG 2.0:

  • Koncepcja Edukacyjna VIADRINA 21+. Uczenie się przez całe życie w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. Analiza obszaru tematycznego edukacja / uczenie się przez całe życie w kontekście polsko-niemieckim w celu wypracowania transgranicznych założeń do studium przypadku Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA
  • Muzea w Euroregionie PRO EUROPA VIADRNA. Przestrzeń dla transgranicznego uczenia się przez całe życie.
  • Opis sytuacji na temat: “Potencjały i przeszkody dla transgranicznej współpracy w dziedzinie służby zdrowia w przestrzeni programowej INTERREG VA Brandenburgia-Lubuskie na przykładzie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”.

W ramach projektu powstała również broszura informacyjna ” Podział administracyjny w Polsce i w Niemczech, struktura i praca organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w regionie przygranicznym” jako praktyczny informator do codziennej pracy transgranicznej w administracji i wolontariacie na temat struktur administracyjnych w Polsce i w Niemczech oraz przedstawienie pracy organów bezpieczeństwa w regionie przygranicznym.

W ramach wspólnej promocji projektu powstały liczne upublicznienia poszczególnych aspektów projektu oraz informacji o projekcie na stronie internetowej partnerów projektu, także pod hashtagiem #DIALOG 2020, w mediach społecznościowych Facebook i Instagram oraz w notatkach prasowych, mediach lokalnych, w prasie, radiu i telewizji. Ponadto tematyka unijna i transgraniczna została przybliżona uczniom w formie wizyt w szkołach. Dopełnieniem było stworzenie różnych produktów promocyjnych i ich dystrybucja podczas różnych formatów imprez i podróży studyjnych. Projekt został z powodzeniem zaprezentowany na 40 eventach podmiotów trzecich.