85015372 – projekt zakończony

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie MOL i Województwie Lubuskim

 

Partnerzy:
– Gemeinnützige Rettungsdienst MOL GMBH / Służba Ratunkowa Użyteczności Publicznej Pow. MOL sp. z o. o. (BW)
– Gmina Witnica
– Samodzielna Publiczna Woj. Stacja Pogotowia

Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2022

Dofinansowanie (EFRR): 739.3oo,94 EUR

Głównym celem projektu było rozwijanie transgranicznej współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego w dziedzinie ratownictwa medycznego, celem podwyższenia kompetencji zawodowych polskich i niemieckich pracowników pogotowia ratunkowego, aby umożliwić skoordynowane transgraniczne udzielanie medycznych czynności ratunkowych w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i zagwarantować mieszkańcom obszaru wsparcia optymalną obsługę przez zespoły ratownictwa medycznego.

Wszystkie założone w projekcie cele, jak również wskaźniki programu i projektu zostały osiągnięte. Spoglądając na minione trzy lata, widać wyraźnie, że partnerzy projektu – Gemeinnützige Rettungsdienst MOL GmbH, Miasto i Gmina Witnica oraz Wojewódzka Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp – wiele się wspólnie nauczyli i osiągnęli – w regionie Brandenburgii/Lubuskie, ale także poza jego granicami. W efekcie nawiązano wiele nowych kontaktów i powiązań, z których wyłoniły się już pierwsze pomysły na wspólne projekty w przyszłości.

Od kwietnia 2018 roku partnerzy projektu zbierali praktyczne doświadczenia w dwóch obszarach: jak najlepiej zaprojektować podręcznik dla transgranicznych działań polskich i niemieckich ratowników medycznych oraz jakie warunki należy stworzyć dla wspólnych polsko-niemieckich ćwiczeń MANV i resuscytacji. W ten sposób poszukiwano m.in. wspólnych cech w zakresie kierowania umożliwiającego sprawa realizacje transgranicznych zdarzeń masowych, wypadków i reanimacji. Przy starannie dobranych scenariuszach poszukiwano również metod, które minimalizują bariery językowe i umożliwiają sprawne prowadzenie operacji transgranicznych.

Po przeprowadzeniu łącznie czterech ćwiczeń symulacyjnych MANV, partnerzy projektu spostrzegli, iż należy zadbać o ciągłość ćwiczeń transgranicznych. Brak praktycznego doświadczenia w radzeniu sobie z takimi sytuacjami, a w szczególności efektywna koordynacje konieczna w operacjach transgranicznych, stanowią ogromne wyzwanie dla ratowników medycznych po obu stronach granicy. W obu krajach powinien powstać wspólny system symulacji. Podczas czterech ćwiczeń resuscytacyjnych podkreślano wspólny mianownik – europejskie wytyczne resuscytacji ERC. Wszystkie zespoły potrafiły pracować zgodnie z ERB i znały procedury. Również bilingualnie. Polscy ratownicy wykazywali jednak odmienne podejście do podejmowanych działań, na co duży wpływ miała ich wiedza praktyczna. Niemieccy ratownicy działali według algorytmów postępowania, co stanowiło różnicę w podejściu terapeutycznym niemieckich i polskich kolegów.

Treść transgranicznego polsko-niemieckiego podręcznika była ukierunkowana na porozumienie o współpracy w zakresie transgranicznych służb ratowniczych oraz działania pracowników służb ratowniczych. Główne punkty to: procesy transgranicznych działań służb ratowniczych, prawo drogowe, korzystanie z praw specjalnych, ochrona ubezpieczeniowa, tankowanie w strefie przygranicznej, ważne zasady operacyjne, wypadki masowe oraz dokumentacja operacyjna. Podręcznik jest udostępniany wirtualnie wszystkim zainteresowanym wzdłuż granicy polsko-niemieckiej i poza nią.

LINK: https://rettungsdienst-mol.de/interreg-va/grenzueberschreitender-rettungsdienst/