85016018

Sulęcin i Friedland – wykorzystanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego w celu stworzenia centrów spotkań i współpracy mieszkańców obu miast

 

Partnerzy:
– Gmina Sulęcin (BW)
– Stadt / Miasto Friedland

Okres realizacji: 01.07.2017-31.10.2021

Dofinansowanie (EFRR): 1.676.075,36 Euro

Cel:
Celem projektu jest zabezpieczenie i renowacja obiektów o wartości kulturowo-historycznej w miastach partnerskich Sulęcin i Friedland w celu stworzenia pol.-niem. miejsc spotkań, a tym samym pogłębiania i rozszerzania o kolejne pola współpracy między partnerami zmierzającej do stworzenia wspólnej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej skierowanej do wszystkich grup wiekowych, a w konsekwencji lepsze wykorzystanie i promowanie potencjału regionu.

Przykładowe działania w projekcie:

  • Prace budowlane zmierzające do zabezpieczenia i renowacji obiektów o wartości kulturowo-historycznej w Sulęcinie i Friedland
  •  Przeprowadzenie akcji promocyjnej (wykonanie trójjęzycznej strony internetowej, druk 2.000 trójjęzycznych ulotek, polsko-niemieckiego kalendarza imprez, wykonanie filmu promocyjnego, konferencja prasowa, artykuły prasowe, tablice informacyjne)
  • Organizacja 2 warsztatów międzypokoleniowych promujących tradycje i kulturę regionu oraz pogłębiających wiedzę o historii i atrakcjach regionu
  •  Organizacja polsko-niemieckiej spartakiady w Sulęcinie i Friedland
  •  Organizacja jarmarku rękodzieła i produktów regionalnych
  •  Zorganizowanie w Sulęcinie wystawy stałej o znanych postaciach związanych z historią obszaru objętego wsparciem oraz zorganizowanie we Friedland wystawy czasowej prezentującej etapy i efekty realizacji projektu