85016018 – projekt zakończony

Sulęcin i Friedland – wykorzystanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego w celu stworzenia centrów spotkań i współpracy mieszkańców obu miast

 

Partnerzy:

– Gmina Sulęcin (BW)
– Stadt / Miasto Friedland

Dofinansowanie: 1.857.001,77 EUR EFRR

Okres realizacji: 01.07.2017 – 29.10.2021

W wyniku realizacji projektu renowacji zostały poddane obiekty na Winnej Górze w Sulęcinie   oraz mury obronne we Friedland. Działania te przyczyniły się do zrealizowania celu projektu: zabezpieczenia i renowacji obiektów o wartości kulturowo-historycznej w miastach partnerskich Sulęcin i Friedland, w celu stworzenia polsko-niemieckich miejsc spotkań, a tym samym pogłębiania i rozszerzania o kolejne pola współpracy między partnerami, zmierzającej do stworzenia wspólnej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej skierowanej do wszystkich grup wiekowych, a w konsekwencji lepszemu wykorzystaniu i promowaniu potencjału regionu.

Pozytywny wpływ na realizację celu projektu miały również pozostałe działania, które co prawda ze względu na pandemię covid musiały częściowo odbyć w zmienionej formule i zakresie, ale pomimo przeszkód się odbyły i pokazały jak ważne dla partnerów  projektu są wspólne działania i wydarzenia zarówno zakresu kultury, sportu jak i turystki. Mimo warunków w jakich realizowany był projekt udało się osiągnąć zarówno założone cele projektu jak i zakładane docelowe wartości wskaźników.

Osiągnięcie założonego celu projektu sprawia, że projekt przyczynia się do osiągnięcia celu 1 „Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Osi priorytetowej I Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014–2020.

Poprzez utworzenie miejsc spotkań oraz zabezpieczenie i  renowację obiektów o wartości kulturowo historycznych projekt wpisuje się w założenia Obszaru Tematycznego Kultura Strategii Morza Bałtyckiego, który skupia się m.in. na promowaniu i pokazaniu, zachowaniu i prezentacji dziedzictwa kulturowego oraz na usprawnianiu i ułatwianiu współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego, przyczyniając się do realizacji następujących celów strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego: 1. Łączenie ludzi w regionie; 2. Wzmacnianie konkurencyjności 3. Realizacja założeń strategii Europa 2020.