85028287

Turystyczna waloryzacja historii Zakonu Joannitów na polsko-niemieckim pograniczu

 

Partnerzy:
– Gmina Słońsk (BW)
– Johanniterorden  / Zakon Joannitów
– Stadt / Miasto Seelow

Dofinansowanie (EFRR): 1.231.533,38 EUR

Okres realizacji: 01.06.2019 – 30.09.2023

Cel:
Celem głównym jest poprawa atrakcyjności i aktywizacja wspólnego, ulokowanego w naturze dziedzictwa kulturowego, aby wzrosła liczba osób odwiedzających region. W tym celu ma zostać opracowany i stworzony transgraniczny szlak turystyczny joannickich miejscowości na obszarze objętym wsparciem. Szlak obejmuje zamek Joannitów w Słońsku jako centralny punkt wyjściowy, informacyjny i miejsce wydarzeń.

Przykłady działań w projekcie:

  • Prace budowlane przy zamku Joannitów w Słońsku
  • Studia i dokumentacje
  • Koncepcja turystyki i oznakowania miejscowości joannickich na obszarze wsparcia
  • Program rzeczywistości rozszerzonej (aplikacja AR)
  • Cyfrowy i plastyczny model 3D zamku Joannitów
  • Opracowanie i produkcja wystawy stałej na zewnątrz zamku Joannitów w Słońsku
  • Tematyczne warsztaty i wyjazdy w celu opracowania i zastosowania treści projektu
  • Film wizerunkowy i dokumentalny o projekcie i produkcie turystycznym.
  • Oznakowanie szlaku miejscowości joannickich