85029050

Na szlaku wspólnej historii

 

Partnerzy projektu:
– Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie (BW)
– Landkreis Märkisch-Oderland / Powiat Marchia-Nadodrze

Dofinansowanie (EFRR): 1.456.163,54 EUR

Okres realizacji: 01.12.2019 – 31.08.2023

Cel:
Celem projektu jest rozwój i rozpowszechnianie wspólnych transgranicznych ofert mających na celu poprawę marketingu potencjału regionalnego między Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie a Miejscem Pamięci Wzgórz Seelowskich w Seelow.
Obaj partnerzy projektu poszerzą swoją przestrzeń wystawienniczą, aby pełniej wykorzystać swój potencjał. Stwarza to impulsy w dziedzinie turystyki i ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego. W obu muzeach powstają nowe ekspozycje. Najważniejszą atrakcją Pniewa są obiekty fortyfikacyjne związane systemem podziemnej komunikacji, którego kluczowym elementem była elektryczna kolejka. Dla ułatwienia komunikacji między obiektami i jak najwierniejszego odwzorowania realiów bytowania załogi dawnego systemu umocnień w ramach projektu nabyte zostaną i uruchomione odpowiednie lokomotywy i wagony, które staną się częścią rozbudowanej ekspozycji muzealnej. Kolejka obsługiwać będzie zarówno wycieczki, jak i służyć lekcjom muzealnym.
Jako wkład w pielęgnowanie europejskiej kultury pamięci opracowana zostanie przy udziale młodzieży szkolnej wspólna koncepcja dydaktyczna. W oparciu o nią stworzony zostanie wspólny transgraniczny produkt turystyczny, który będzie stanowił ofertę obu obiektów, prezentowaną w kilku językach. Działania partnerów mają na celu umożliwienie zwiedzającym lepszego doświadczenia historycznych miejsc i powiązanie ich z istniejącym dziedzictwem naturalnym i kulturowym. Ściślejsze związanie ze sobą miejsc pamięci po obu stronach Odry daje impuls do rozwoju zrównoważonej turystyki.

Przykłady działań:

  • Realizacja robót budowlanych w Seelow i w Pniewie, celem stworzenia dwóch przestrzeni wystawowych na wspólne wystawy.
  • Zakup taboru koleiki podziemnej na użytek Muzeum w Pniewie.
  • Opracowanie założeń wspólnej edukacyjnej koncepcji dla lekcji muzealnych.
  • Wdrożenie koncepcji z około 10 uczniami z regionu przygranicznego.
  • Stworzenie w oparciu o wypracowaną przez młodzież koncepcję produktu turystycznego, który stanowić będzie wspólną ofertę dla młodzieży i dorosłych obu Muzeów.
  • Przygotowanie wielojęzycznych materiałów promocyjnych.
  • Stworzenie wielojęzycznej aplikacji mobilnej, celem realizacji działań informacyjno-promocyjnych zarówno dla wspólnego produktu turystycznego, jak i celem promocji projektu.