85029484 – projekt zakończony

Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

 

Partner:
Fundacja Natura Polska
– Arbeitsinitiative Letschin e.V.

Dofinansowanie (EFRE): 414.027,14 EUR

Ok: 01.01.2020 – 30.06.2022

W całym okresie realizacji projektu, dzięki zrealizowanym działaniom, udało się osiągnąć wszystkie wskaźniki projektu. Powstała sieć współpracy organizacji pozarządowych. Uruchomienie sieci nastąpiło podczas kongresu NGO. Odbyły się spotkania grup roboczych projektu, podczas których polsko-niemieccy uczestnicy pracowali nad nowymi pomysłami w zakresie lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu oraz konsultowali realizowane działania w projekcie (opiniowanie produktów projektu, wnioski do zaleceń klimatycznych dla regionu itp.). Wydano także liczne publikacje takie jak: Przewodnik Leśny i Zielony Region, kalendarz imprez i wydarzeń, pakiet zaleceń klimatycznych dla regionu, poradnik o klimacie dla przedsiębiorców, folder prezentujący dorobek i dobre praktyki członków Sieci, informator o Sieci NGO, foldery tematyczne do ścieżek edukacyjnych, folder wystawców „Święta Ochrony Klimatu”, kalendarz wydarzeń sieci NGO na 2022 rok. Wyprodukowano także film dotyczący działalności Sieci i jej członków dwa filmy edukacyjne o śladzie węglowym i recyklingu. Zorganizowano także kilka dużych imprez:

– Święto Ochrony Klimatu w Żarach (w jego ramach odbyło się wiele pokazów)

-targi NGO w Gubinie (pierwsze tego rodzaju wydarzenie w historii polsko-niemieckiego pogranicza, gdzie spotkały się organizacje pozarządowe z obu krajów).

Przez cały okres trwania projektu prowadzono jego promocję zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej. Promocja ta odbywała się w prasie, radio oraz na stronie internetowej projektu.

Dzięki ww. działanion udało się osiągnąc główny cel projektu tzn.  rozwój transgranicznej współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu poprzez utworzenie Sieci oraz zapewnienie narzędzi, materiałów i serwisu dedykowanych NGO.

W rezultacie nastąpiło:

  • wzmocnienie transgranicznej współpracy NGO,
  • intensyfikacja współpracy NGO, instytucji publicznych i mieszkańców,
  • zwiększenie świadomości mieszkańców regionu na rzecz ochrony klimatu.

Utworzenia trwałej sieci współpracy organizacji pozarządowych na obszarze wsparcia zwiększyło wiedzę o regionie partnerskim oraz stopień integracji mieszkańców na poziomie społecznym, a przez to zmniejszyło bariery mentalne między mieszkańcami.

Oparcie projektu o tematykę związaną z ochroną klimatu zwiększyło świadomość ekologiczną mieszkańców terenu wsparcia. Wspólna identyfikacja problemów klimatycznych, transgraniczna wymiana doświadczeń oraz wspólne działania pozwoliły uwrażliwić mieszkańców obszaru wsparcia na zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. Rezultatem jest ukształtowanie odpowiednich postaw oraz upowszechnianie zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego gospodarowania i korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego wśród mieszkańców.

Dzięki zaangażowaniu w projekt NGO możliwe było dotarcie do szerokiej grupy docelowej, tj. ogółu mieszkańców obszaru wsparcia. Zaplanowano działania przewidziane dla rodzin, szkół, przedsiębiorców, czy też seniorów.  Szeroki wachlarz przewidzianych działań i kanałów komunikacyjnych pozwolił dotrzeć do mieszkańców aktywnie działających w NGO, bądź też zainteresowanych pracą społeczną, działaniami na rzecz ochrony klimatu.