85029892

SmartRiver: Inteligentne Nadodrze

 

Partnerzy:
– IHP GmbH – Leibnitz–Institut für Innovative Mikroelektronik (IHP sp. z o. o. – Instytut Leibniza Innowacyjnej Mikroelektroniki)
– Uniwersytet Zielonogórski

Dofinansowanie (EFRR: 1.142.306,91 EUR

Termin realizacji / Zeitraum:  01.07.2019 – 31.08.2023

Cel:
Celem projektu jest wsparcie ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców Słubic i Frankfurcie nad Odrą. Planowany projekt to projekt naukowo-badawczy, w którym ma być zrealizowany transgraniczny, inteligentny system monitoringu stanu walów przeciwpowodziowych i obszarów Nadodrza (Platforma). Celem projektu jest również pogłębienie współpracy naukowej miedzy Uniwersytetem Zielonogórskim oraz instytutem badawczym IHP we Frankfurcie nad Odra. W ramach projektu jest ona szczególnie ukierunkowana na usystematyzowanie prac zorientowanych na wspólny rozwój technologii związanej z algorytmami i rozwiązaniami związanymi z sieciami sensorów bezprzewodowych oraz Smart City.

 Przykłady działań w projekcie:

System monitoringu (Platforma) będzie realizowany etapowo. Kolejne etapy będą prowadziły do niżej wymienionych celów szczegółowych i będzie realizowany przez wszystkich partnerów konsorcjum:

 1. Specyfikacja Systemu Monitoringu (wszystkie działania będą realizowane w siedzibach partnerów).

Ten cel szczegółowy będzie realizowany w ramach następujących działań:

 • Specyfikacja scenariuszy użycia – opisują, w jaki sposób system ma się zachowywać w celu wypełnienia konkretnych zadań.
 • Specyfikacja wymagań systemu – zidentyfikowane zostaną wymagania dla proponowanego systemu, co umożliwi opisanie pożądanego zachowania systemu. Po identyfikacji wymagań zostanie przeprowadzona ich analiza celem uszczegółowienia, ewentualnego odrzucenia wymagań sprzecznych oraz określenia wymagań priorytetowych.
 • Specyfikacja Architektury systemu – wymagania systemu zostaną przeniesione na architekturę systemu. Wszystkie komponenty rozwijane w ramach projektu będą scalane w proponowana architekturę.
 1. Budowa Systemu Monitoringu (wszystkie działania będą realizowane w siedzibach partnerów).

Ten cel szczegółowy będzie realizowany w ramach następujących działań:

 • Wybór sensorów – czujniki zostaną wybrane z dostępnych na rynku, bądź przygotowane przez partnerów projektu. Będą one użyte w bezprzewodowej sieci sensorów. Wybór czujników będzie opierał się na zdefiniowanych wymaganiach systemu.
 • Budowa Bezprzewodowej Sieci Sensorów – zostanie zaprojektowana, wykonana i przetestowana bezprzewodowa siec sensorów, która będzie zbierać dane z czujników.
 • Stworzenie oprogramowania dla gromadzenia i przetwarzania danych – zostanie wybrane, zaimplementowane i przetestowane rozwiązanie gwarantujące zbieranie danych oraz analizowanie i prezentowanie ich w systemie.
 • Stworzenie oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo danych – zostaną wybrane, zaimplementowane i przetestowane rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danych zbieranych, analizowanych i prezentowanych przez system.
 • Stworzenie graficznych interfejsów użytkownika – zostaną zaimplementowane i przetestowane interfejsy użytkowników powiązane z tymi komponentami systemu, które będą wymagały połączenia z użytkownikami końcowymi.
 • Integracja i testy systemu – komponenty wykonane w projekcie zostaną zintegrowane w kompletny system. Zintegrowane komponenty zostaną przetestowane pod kątem interakcji zdefiniowanych w architekturze systemu. Testy pozwolą wykryć ewentualne błędy w działaniu poszczególnych komponentów i naprawić je przed zainstalowaniem demonstratorów.
 1. Rozmieszczenie i Ewaluacja Systemu Monitoringu (działania będą realizowane w miejscach zaplanowanych jako demonstracyjne, w siedzibach odbiorców systemu oraz u partnerów projektu).
 • Definicja demonstratorów – zostaną szczegółowo zdefiniowane demonstratory, które zostaną rozmieszczone w wyznaczonych częściach Dwumiasta.
 • Rozmieszczenie, testy i ewaluacja systemu – komponenty zintegrowane i przetestowane w Działaniu „Integracja i testy systemu” zostaną rozmieszczone i przetestowane w rzeczywistych warunkach w ramach planowanych demonstratorów. Praca systemu w rzeczywistych warunkach zostanie poddana ocenie, co umożliwi ewentualne korekty. Produktem tego działania będzie kompletny system rozmieszczony na testowych obszarach.
 1. Promocja i Rozpowszechnianie Systemu Monitoringu (działania będą realizowane przy użyciu różnego rodzaju mediów – tv, radio, prasa, Internet oraz podczas planowanych spotkań promujących projekt – Słubice, Frankfurt nad Odrą, Zielona Góra).
 • Rozpowszechnianie wyników projektu – rozpowszechnianie wszelkich informacji na temat projektu, wyników badan prowadzonych w projekcie, a także rezultatów projektu. Będzie to realizowane za pomocą prezentacji na konferencjach naukowych oraz za pomocą publikacji w czasopismach fachowych. Informacje o projekcie będą również rozpowszechniane wśród władz i mieszkańców regionu podczas specjalnie zorganizowanych spotkań projektowych. Wszelkie formy rozpowszechniania będą produktem tego działania.
 1. Promocja projektu – projekt, jego założenia oraz wyniki będą prezentowane na targach, internetowych portalach informacyjnych, prasie codziennej, – co będzie stanowiło produkty tego działania