85030249

Karuzela zawodów – metody orientacji zawodowej w Polsce i Niemczech 

 

Partnerzy:
– Internationaler Bund Berlin Brandenburg GmbH / Związek Międzynarodowy Berlina-Brandenburgii sp. z o. o.
– Fundacja Dobro Kultury

Dofinansowanie (EFRR): 119.998,75 EUR

Zeitraum / Termin realizacji: 01.05.2019 – 30.04.2023

Cel:
Nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami edukacyjnymi na rzecz koncepcji oferty dokształcania w oparciu o zapotrzebowanie transgranicznego rynku pracy, poprzez wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie narzędzi i metod zwiększających możliwość zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz przygotowanie i przeprowadzenie pilotażu modelu, polegającego na przygotowaniu młodych ludzi do kształcenia zawodowego na obszarze objętym wsparciem w okresie od maja 2019 do grudnia 2020.
Grupą docelową projektu są osoby korzystające z polsko-niemieckich ofert edukacyjnych:
– kadra zarządzająca w podmiotach działających na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz w uzasadnionych przypadkach w podmiotach działających na rzecz integracji społecznej osób młodych w wieku 15 – 29 lat, które wdrożą i będą stosować wypracowane/zaadaptowane rozwiązania – bezpośrednio 20 osób, pośrednio ok 1000 osób
– młodzież w wieku 15 – 29 lat, bez pracy, nieuczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, mająca problemy z wyborem ścieżki zawodowej – bezpośrednio 40 osób (20 PL, 20 DE), pośrednio 1000 osób (młodzież uczestnicząca w kształceniu zawodowym, średnim, studenci, uczestnicy Targów Pracy)
Bezpośrednią korzyścią dla obszaru wsparcia będzie niwelowanie barier językowych, praktycznych poprzez pilotaż narzędzi w obszarze edukacji i szkolnictwa zawodowego. Poznanie i przetestowanie rozwiązania przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej, nawiązania ścisłych relacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi, poprawi dostępność oferty sąsiada w obszarze edukacji i szkolenia zawodowego. Transgraniczna współpraca w obszarze edukacji i rynku pracy, orientacji zawodowej, wzmocni dalszą integracje lubusko-brandenburskiego obszaru wsparcia.

Przykłady działań w projekcie:

  • Dwa seminaria dotyczące kształcenia zawodowego na obszarze wsparcia, każde dla ok. 20 osób
  • Przygotowanie stoisk informacyjnych i materiałów dla kadry instytucji edukacyjnych i integracyjnych, młodych ludzi. Udział w Targach Edukacji, Pracy i kariery, Bildungsforum, w sympozjach i konferencjach.
  • Rekrutacja uczestników: spotkania informacyjne w szkołach zawodowych, przygotowanie materiałów, formularzy zgłoszeniowych, nawiązanie relacji z Młodzieżowym Centrum Kariery i Jobcenter, szeroka promocja w mediach polskich i niemieckich.
  • Dwa miesięczne pobyty dla polskiej młodzieży w Niemczech, dwa dla niemieckiej w Polsce,  wspólna nauka, integracja oraz próbowanie zawodów.