85038043

SpaceRegion: Transgraniczna Integracja Sektora Kosmicznego

 

Partnerzy projektu:
– CBK – Centrum Badań Kosmicznych PAN (BW)
– IHP Leibnitz -Institut / IHP Instytut Leibnitza Innowacyjnej Mikroelektorniki

Dofinansowanie (EFRR): 856.208,22 EUR

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2022

Cel:
Stworzenie podstaw do długoterminowego rozwoju sektora kosmicznego w lubusko-brandenburskim obszarze transgranicznym. Projekt zakłada współpracę instytucji naukowych, akademickich, przedsiębiorstw i administracji po obu stronach granicy, w celu stworzenia sieciowego centrum kompetencji w dziedzinie technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Przewiduje też budzenie w społeczeństwach lokalnych świadomości tego, jak te technologie i techniki są wykorzystywane w życiu codziennym.
Bezpośrednia grupa docelowa projektu to:

  • Pracownicy naukowi (15 osób) i studenci (60 osób) Uniwersytetu w Zielonej Górze i Politechniki w Cottbus-Senftenberg (BTU)
  • Przedsiębiorstwa: Hertz Systems i SpaceCase (obecnie poza obszarem wsparcia, w trakcie projektu zostanie zarejestrowane w Zielonej Górze), ze strony polskiej, i Silicon Radar GmbH oraz Arquimea Deutschland GmbH, ze strony niemieckiej,
  • Administracja regionalna (np. Urząd Marszałkowski, lokalna administracja) włączona do sieci informacyjnej projektu i objęta opcjonalnymi szkoleniami dotyczącymi zastosowań technik satelitarnych w zarządzaniu regionem (10 osób),
  • Wybrane klasy szkół średnich, ogólnokształcących o profilu matematyczno-fizycznym i techników elektronicznych (4 klasy),
  • Obywatele, którzy będą informowani o projekcie i, szerzej, o technologiach kosmicznych za pośrednictwem mediów, serwisów środowiskowych i dedykowanych imprez (Dni Otwarte, Festiwal Nauki, prelekcje w Planetarium); informacje będą uaktualniane w cyklu miesięcznym.

Przykłady działań w projekcie:

  • Budowa prototypu Kontrolera Manipulatora Satelitarnego oraz przygotowanie oprogramowania niezbędnego do działania kontrolera.
  • Kontakty z przedstawicielami uczelni i przemysłu, powołanie Przedstawicielstwa Sieci, organizacja współpracy pomiędzy partnerami a uczelniami.
  • Współpraca ze szkołami w Polsce i w Niemczech – przeprowadzenie cyklu lekcji i konkursu.
  • Przeprowadzenie cyklu konsultacji i szkoleń dla polskiej i niemieckiej administracji.
  • Przygotowanie planu promocji, materiałów i ekspozycji, udział w wydarzeniach.