85038323

RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim

 

Partnerzy projektu:
– Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg / Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia (LP/BW)
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
– Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH / Związek Komunikacyjny Berlina-Brandenburgii Sp. z o.o.

Dofinansowanie (EFRR): 1.432.500,70 EUR

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022 

Cel:
Projekt RailBLu ma na celu przyczynienie się do poprawy dostępności transportowej w regionie, do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych. RailBLu przyczynia dzięki nowym ofertom do poprawy transgranicznej mobilności oraz poprzez średnio- i długofalowe strategiczne planowanie rozwoju do wzmocnienia pasażerskich połączeń kolejowych bliskiego zasięgu (KPR) służących poprawie powiązania regionu z sieciami transeuropejskimi i ze zrównoważonym rozwojem transportu na obszarze objętym programem. Grupą docelową są mieszkańcy regionu objętego programem, w ramach koncepcji planowania rozwoju również polityczni przedstawiciele na szczeblu regionalnym i krajowym, ale także Unia Europejska. Kolejnym adresatem w tym kontekście są podmioty zarządzające koleją. Z rezultatów projektu oprócz mieszkańców regionu będą również korzystać turyści odwiedzający region objęty programem.
Nowe oferty mające na celu poprawę usług skierowane są do pasażerów podróżujących transgranicznie pociągami regionalnymi. Obecnie bilety na KPR można uzyskać tylko w kilku automatach, w punktach sprzedaży lub u obsługi pociągu. Sytuację utrudniają bariery językowe. Współczesne i innowacyjne formy sprzedaży biletów za pośrednictwem platform internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne nie są jeszcze dostępne. Stanowi to istotną barierę w dostępie do korzystania z transgranicznych KPR. RailBLu przeanalizuje istniejące problemy, zdefiniuje działania zmierzające do ich przezwyciężenia, opracuje wymagane umowy pomiędzy przewoźnikami oraz wypróbuje, skoryguje i przygotuje do zastosowania w całym transgranicznym KPR pomiędzy Niemcami i Polską pilotażowo oferty nowych usług na obszarze objętym programem.
Udoskonalenie wyłącznie oferty komunikacji kolejowej nie wystarczy; usługa mobilności musi również obejmować tak zwany “ostatni odcinek”. RailBLu zrealizuje pilotażowo nowe oferty mobilności transportowej w celu poprawy połączenia oddalonych od miejscowości punktów dostępu do KPR i udokumentuje, że takie oferty przyczyniają się do rozwoju mobilności transgranicznej na obszarze objętym Programem.

Przykładowe działania:

  • Opracowanie koncepcji ogólnej w celu poprawy ofert regionalnego transportu publicznego dla transgranicznej i zrównoważonej mobilności
  • Poszerzenie sprzedaży biletów na regionalne kolejowe połączenia transgraniczne o kanały online oraz na telefon
  • Pilotażowe wprowadzenie ofert mobilności w celu poprawy dostępności stacji oddalonych od miejscowości