85038336

Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce 

 

Projektpartner / partnerzy projektu:
– Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg / Politechnika Brandenburska Cottbus-Senftenberg (BW)
– Uniwersytet Zielonogórski
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.

Dofinansowanie (EFRR): 340.968,92 EUR

Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2022

Cel:
Główny cel projektu jest zgodny z warunkami określonymi w priorytecie IV obszaru interwencyjnego (działanie 62) „transfer technologii i współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Cel ten realizowany jest z jednej strony poprzez dwustronną wymianę między instytucjami naukowymi (Techniczny Uniwersytet Cottbus – Senftenberg i Uniwersytet Zielonogórski) oraz polskie i niemieckie stowarzyszenia inżynierskie (SIMP i VDI). Praktyczny wymiar tych działań realizowany będzie przez uczestników warsztatów. Dzięki współpracy transgranicznej zbudowana zostanie trwała sieć kontaktów między przedsiębiorstwami a pracownikami naukowymi. Doprowadzi to w przyszłości do utrzymania młodych ludzi w regionie, a tym samym przeciwdziała drenażu zdolnych i cennych dla regionu pracowników, ale także służy jako punkt wyjścia do dalszej współpracy pomiędzy firmami w regionie przygranicznym i uniwersytetów zaangażowanych w badania i rozwój.
Grupą docelową projektu z jednej strony są członkowie dwóch uczestniczących instytucji badawczych, z drugiej strony, pracownicy, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze objętym pomocą. Grupa członków uniwersytetu obejmuje nie tylko studentów, ale także kadrę naukową. Ze względu na ograniczenia przestrzenne liczba uczestników na warsztat musi być ograniczona do 30. W przypadku rejestracji więcej niż 30 uczestników, realizatorzy muszą zdecydować, zapewnić możliwie równy rozkład osób. Jeśli to możliwe, grupa warsztatowa będzie wówczas składać się z równej liczby osób ze strony niemieckich i polskich przedsiębiorstw, uniwersytetów. Z uwzględnieniem możliwie równego udziału uczestników płci żeńskiej i męskiej. Zapewniona zostanie także możliwość uczestnictwa osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi.
Bezpośrednim zyskiem dla obszaru objętego pomocą jest rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zastosowania właściwej technologii opartej na lekkich konstrukcjach. Nawiązane kontakty między firmami i pracownikami naukowymi dadzą młodym ludziom możliwość zapoznania się z potencjałem przyszłego miejsca pracy w regionie, z którego pochodzą. Dzięki temu możliwe stanie się utrzymanie młodych, dobrze wyszkolonych specjalistów w obszarze objętym pomocą, a tym samym przeciwdziałać emigracji zarobkowej. Tworzenie sieci kontaktów z uniwersytetami stwarza nowe możliwości w zakresie badań i rozwoju, a także rozwoju własnych innowacyjnych kompetencji. Zastosowanie nowych technologii zwiększa także atrakcyjność obszaru objętego pomocą jako miejsca pracy dla młodych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Przykładowe działania w projekcie:

  • 12 wspólnych warsztatów poświęconych różnym aspektom technologicznym konstrukcji lekkich
  • Budowa prototypu ramienia robota o lekkiej konstrukcji
  • Warsztaty podsumowujące z testowaniem, próbami i sympozjum