85038375

Tolerancja nie zna granic

 

Partnerzy projektu:
– Stadt (Miasto) Cottbus (BW)
– Zielononogórski Ośrodek Kultur

Dofinansowanie (EFRR): 150.000,00 EUR

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2023

Cel:
W ramach projektu zaplanowano pol.-niem. spotkania na temat tolerancji oraz warsztaty na temat języka dla dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami seniorów i dorosłych. Stanowią oni grupy docelowe projektu i są mieszkańcami obu miast. Jako mieszkańcy pol.-niem. pogranicza uczestnicy projektu nabędą międzykulturowe kompetencje dzięki osobistym kontaktom na tematycznych spotkaniach i warsztatach. Tym samym wspierana będzie tolerancja i akceptacja dla innych narodowości zamieszkujących od pewnego czasu oba miasta. Podczas całego okresu trwania projektu propagowane będą wartości, takie jak pokój, wolność i solidarność i akceptacja dla innych narodowości.

Przykładowe działania w projekcie:

  • Język polski dla niemieckich uczestników projektu: 40 warsztatów językowych dla dorosłych i dzieci.
  • Wspólne warsztaty integracyjne, kulturalne i artystyczne, imprezy – łącznie 15 spotkań.
  • 1 wystawa wędrowna poświęcona tolerancji.