85038477

Integracja mieszkańców poprzez transgraniczną polsko-niemiecką edukację ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu

 

Partnerzy projektu:
– Gmina Szprotawa (BW)
– Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e.V. (stow. rej.)

Dofinansowanie (EFRR): 213.541,58 EUR

Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.08.2022

Cel:
Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału wieloletniej transgranicznej współpracy pomiędzy partnerami projektu na rzecz intensyfikacji działań z zakresu wzmocnienia transgranicznej integracji mieszkańców oraz współpracy lokalnych instytucji, szkół i mieszkańców poprzez innowacyjne działanie jakim jest wspólna edukacja ekologiczna wśród polskich i niemieckich uczniów szkół podstawowych. Poprzez działania związane z edukacją ekologiczną uczniowie nawiążą nowe kontakty i zyskają możliwość praktycznej nauki języka sąsiada. Grupa docelowa projektu obejmuje kilkaset osób: uczniów, nauczycieli i członków organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec, klubu młodzieżowego ze Sprembergu, pracowników obu partnerów projektu oraz chętnych do współpracy mieszkańców gminy Szprotawa.

Przykłady działań w projekcie:

  • Stworzenie infrastruktury edukacyjnej: w Szprotawie powstaje ekologiczna ścieżka edukacyjna, poddana renowacji i doposażona zostanie salka lekcyjna, w Sprembergu i Szprotawie powstaną wiaty do zajęć na wolnym powietrzu.
  • Wspólne zajęcia z ekologii dla dzieci i młodzieży.
  • Warsztaty i wyjazdy edukacyjne do sąsiadów.