85038490

Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr

 

Projektpartner / Partnerzy projektu:
– CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. / Brandenburskie Centrum Technologii Energetycznych stow. rej. (BW)
– Uniwersytet Zielonogórski
– Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senfteberg / Politechnika Brandenburska Cottbus-Senfteberg
– Miasto  Zielona Góra

Dofinansowanie (EFRR): 614.773,93 EUR

Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2023

Cel:
Celem projektu jest wzmocnienie kooperacji partnerów nauk. w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy poprzez utworzenie nowych dodatkowych możliwości przeprowadzenia kształcenia (12 stanowisk szkoleniowych) i przygotowanie/realizacja bardziej specjalistycznych/pogłębionych ofert kształcenia w dz. kluczowych technologii prorozwojowych w obszarze energii. Projekt wspiera zmiany strukturalne w regionie poprzez konkretne tematyczne zagadnienia w celu zapewnienia wykwalifikowanych pracowników. Grupą docelową w projekcie są w pierwszej linii studenci. UZ posiada obecnie 13.000 studentów, a BTU 7.000 studentów. Z transgranicznej oferty edukacyjnej i kształcenia zawoowego. skorzystają również w dalszej kolejności uczniowie, pedagodzy i nauczyciele akademiccy. Projekt przyczyni się do polepszenia dostępu do konkretnych nowych ofert edukacyjnych w państwie sąsiednim i zawiera inwestycje na rzecz wprowadzenia trwałych transgranicznych dodatkowych ofert kształcenia. Tym samym zostanie również zrealizowana programowa wytyczna dot. priorytetu III. Dzięki realizacji projektu studenci otrzymają dostęp i możliwość udziału we wspólnych ofertach edukacyjnych. Przewidziane są tematyczne technologiczne priorytety, np.: fotowoltanika, energetyka słoneczna, elektroliza, e-mobilność, wykorzystanie materiałów zmiennofazowych i nowych materiałów np. budowlanych w celu magazynowania energii cieplnej.

Przykłady działań w projekcie:

  • Przygotowanie stanowisk szkoleniowych: ustalenia dotyczące treści kształcenia i koncepcji dydaktycznej dla pojedynczych stanowisk szkoleniowych
  • Określenie celów koncepcyjnych, treści i metodyki; zabezpieczenie koncepcji technicznej, w tym ochrony danych
  • Konferencja otwierająca projekt
  • Wyposażenie z wymaganym inwentarzem (wykazem) i technicznym sprzętem oraz połączenie sieciowe 12 stanowisk szkoleniowych
  • Opracowanie i przetestowanie podręczników do kształcenia, szczególnie na użytek zajęć praktycznych
  • Ustalenia merytoryczne z partnerami: wykorzystanie Parku Naukowo-Technologicznego i Laboratoriów BTU C-S jak również nowych stanowisk szkoleniowych
  • Biorąc pod uwagę doświadczenia z fazy testowania również doposażenie stanowisk szkoleniowych / kształcenia
  • Pogłębione tematyczne kursy specjalistyczne (kilkudniowe) dla 38 uczestników
  • Specjalistyczne wyjazdy edukacyjne dla 300 uczestników