85038595

Transgraniczna opieka medyczna

 

Partnerzy projektu:
– Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (BW)
– Krankenhaus Märkisch Oderland GmbH
(Szpital Powiatu Nadodrze Marchijskie Sp. z o. o.)

Dofinansowanie (EFRR): 629.733,25 EUR 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Cel:
Celem głównym projektu jest rozwój trwałej współpracy szpitali, wymiana doświadczeń i niwelowanie barier administracyjnych, językowych i medycznych, podnoszenie kompetencji partnerów projektu oraz poprawa świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie transgranicznej opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w zakresie praw i obowiązków wynikających z transgranicznej opieki zdrowotnej.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
–           wzrost poziomu wiedzy pracowników szpitali w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej,
–           wzrost poziomu wiedzy polskich i niemieckich świadczeniobiorców (pacjentów) o przysługujących im  prawach  w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej,
–           poprawę komunikacji dzięki niwelowaniu barier językowych,
–           poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

Koncepcja projektu wykazuje jego ukierunkowanie na cele społeczne i efekty transgraniczne, widoczne na każdym etapie jego realizacji:

 1. Stworzenie trwałych struktur współpracy pomiędzy partnerami projektu.
 2. Zniwelowanie barier językowych w kontaktach personelu medycznego i niemedycznego z pacjentami po obu stronach granicy.
 3. Integracja, transfer wiedzy i przenoszenie dobrych praktyk dzięki udziałowi pracowników szpitali w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
 4. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców regionu pogranicza poprzez zaplanowane działania informacyjne i imprezy oraz szeroko zakrojoną kampanię promocyjną.

Grupy docelowe:

 1. kadra medyczna i administracyjna szpitali partnerskich,
 2. mieszkańcy województwa lubuskiego i powiatu Märkisch-Oderland.

Uczestnicy projektu:

 1. kadra medyczna (w tym pielęgniarki i lekarze) – 40
 2. kadra administracyjna – 30
 3. mieszkańcy województwa lubuskiego i powiatu Märkisch-Oderland, do których skierowane będą działania i imprezy informacyjne, w tym otwarte Polsko-Niemieckie Pikniki Zdrowia – Dla imprez o charakterze otwartym liczby uczestników są trudne do oszacowania. Na podstawie planowanego nakładu folderów informacyjnych można jednak założyć minimalną wielkość tej grupy docelowej na poziomie 30.000 osób.

Przykładowe działania w projekcie:

 • Wykonanie prac modernizacyjnych i instalacyjnych w salach konferencyjno-szkoleniowych. Zakupy i dostawy wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu.
 • Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, konferencji, warsztatów, kursów językowych i polsko-niemieckich pikników zdrowia.
 • Opracowanie słownika medycznego polsko-niemieckiego/niemiecko-polskiego.