85038730

DIALOG 2.0

 

Partnerzy projektu:
– Mittlere Oder e.V. (stow. rej.) Euroregion “Pro Europa Viadrina” (BW)
– Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu “Pro Europa Viadrina”
– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr”
– Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V. (stow. rej.)

 

Dofinansowanie (EFRR): 976.500,84 EUR

Okres realizacji: 01.08.2020 – 30.06.2023

Cel:
Celem projektu jest ukierunkowanie platformy DIALOGu, umożliwiające poprawę współpracy instytucji i obywateli na obszarze wsparcia z następującymi celami podporządkowanymi:
– poprawa stanu wiedzy/ kompetencji obywateli i multiplikatorów w instytucjach działających transgranicznie we wszystkich obszarach społecznych
– niwelowanie barier, wykorzystywanie potencjałów współpracy transgranicznej, stwierdzonych w obszarach EDUKACJA i ZDROWIE
W filarze Działanie bez Granic w obszarze tematycznym ZDROWIE potrzebne są rozwiązania dla transgranicznej opieki zdrowotnej oraz konkretne działania m.in. ratownictwo medyczne (praktyczne operowanie Porozumieniem Kooperacji/ wymiana doświadczeń, analiza ER SNB: dyspozytornie – 3 w DE, 1 w PL), informowanie/ koordynowanie współpracy szpitali (analiza ER SNB: 5 w DE, 13 w PL) i kas chorych, rozwój personelu specjalistycznego (analiza ER SNB: medyczne placówki kształceniowe – 4 w DE, 2 w PL), geriatria i pielęgniarstwo (analiza ER SNB: stacjonarne placówki pielęgniarskie – 14 DE, 5 PL), prewencja, z których skorzystają wszyscy zainteresowani mieszkańcy (ok. 1,6 mln) oraz goście obszaru wsparcia. Jednocześnie, przy ciągłym wsparciu ekspertów ds. zdrowia z obu stron (GR ZDROWIE z ponad 30 stałymi przedstawicielami) maja zostać stwierdzone i wskazane transgraniczne potencjały współpracy. W obszarze tematycznym EDUKACJA działania skupią się na współpracy szkół i przedszkoli (ok. 300.000 dzieci i młodzieży). Wypracowane dla obszaru przedszkola/ szkoły założenia maja zostać skonkretyzowane w formie studium wykonalności , a następnie modelowo zrealizowane i podsumowane przez min. 2 grupy przedszkolne i 2 klasy szkolne z PL i DE strony. Wszystkie 309 szkόł (PL: 167, DE: 142) ma zostać sportretowanych w geoportalu ER i scharakteryzowanych w kontekście ich potencjału kooperacyjnego (mi.in. oferta językowa, partnerstwa).
Obszar tematyczny EDUKACJA DLA ZDROWIA skierowany jest do multiplikatorów, względnie 12 wybranych szkόł podstawowych z obszaru wsparcia. W kolejnych, zaplanowanych 15 konkretnych działaniach, m.in. warsztaty, wizyty studyjne, konferencje weźmie udział każdorazowo min. 20 multiplikatorów z obu stron.
W filarze Komunikacja za pomocą różnorodnych ofert szkoleniowych i warsztatowych dla pracowników administracji, wolontariuszy w transgranicznie działających instytucjach oraz obywateli mają zostać udoskonalone umiejętności i kompetencje językowe, interkulturowe i fachowe (m.in. struktury administracyjne, wymiana doświadczeń dot. m.in. zagadnień bezpieczeństwa). W 37 konkretnie zaplanowanych działaniach (m.in. kursy, warsztaty, dialogi obywatelskie, hospitacje) uczestniczyć będzie, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, każdorazowo min. 10 multiplikatorów. Pośrednią grupą docelową stanowią polscy i niemieccy mieszkańcy obszaru wsparcia, którzy skorzystają z usprawnionej pracy administracji i multiplikatorów.

Przykładowe działania w projekcie:

  • Warsztaty i kursy językowe dla pracowników administracji, wolontariuszy, obywateli, liderów i pracowników PP.
  • Warsztaty dla ekspertów dla pogłębienia współpracy transgranicznej w edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz w obszarze opieki zdrowotnej w tematyce prewencji (propagowania zdrowego trybu życia) i geriatrii/ pielęgniarstwa.
  • Opracowanie broszury “interkulturowej” wskazującej na specyfikę współpracy transgranicznej między administracja/ instytucjami na pograniczu polsko-niemieckim, która często rożni się od ogólnych polsko-niemieckich stereotypów.
  • Opracowanie broszury informacyjnej na temat ochrony zdrowia i zachowaniu w nagłych wypadkach na pograniczu lubusko-brandenburskim.
  • Opracowanie “Analizy euroregionalne o transgranicznej opiece zdrowotnej” (część II).