85038797

Coaching VIADRINA – nowe szanse

 

Partnerzy projektu:
– Mittlere Oder e.V. (stow. rej.) Euroregion PRO EUROPA VIADRINA (BW)
– Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu “Pro Europa Viadrina” / Verein der Polnischen Gemeinden der Euroregion “Pro Europa Viadrina”

Dofinansowanie (EFRR): 187.144,50 EUR 

Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.08.2023

Cel:
Celem projektu jest zachęcenie nowych, względnie mało aktywnych podmiotów w obszarze ERPEV do nawiązania bądź rozwinięcia współpracy transgranicznej.
W ramach projektu Coaching VIADRINA podniesiona została jakość partnerstw transgranicznych w ERPEV. Dotychczasowo z możliwości projektu korzystają głównie podmioty, które współpracę już prowadzą i chcą ją usprawnić bądź rozszerzyć o nowego partnera lub podmioty, które wyrażają gotowość nawiązania współpracy transgranicznej. Tak więc istnieje potrzeba ukierunkowania działań na podmioty, które takiej współpracy nie prowadzą w ogóle lub prowadzą ją w sposób jednostronny lub w ograniczonym zakresie.
W związku z tym, planowany projekt powinien dodatkowo spełnić następujące kryteria:

 • powinien umożliwić podmiotom z obszaru ERPEV praktyczne poznanie dalszych możliwości i dziedzin współpracy oraz nowych instytucji;
 • powinien zostać skierowany również bezpośrednio do podmiotów, które takiej współpracy – z najróżniejszych powodów – nie prowadzą (tzw. „białe plamy” na mapie beneficjentów), przy czym nawiązanie kontaktu powinno nastąpić proaktywnie ze strony ERPEV;
 • działania, umożliwiające poznanie nowych możliwości współpracy oraz zachęcające do podjęcia współpracy na nowych płaszczyznach, powinny być skierowane do podmiotów mających możliwie szerokie spektrum działania i gwarantujących swoją działalnością jak najszerszy zasięg tych działań;
 • powinien jednocześnie umożliwić tym podmiotom wymianę doświadczeń w mniejszych, tematycznie odpowiednio dobranych, grupach.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i w oparciu o ww. kryteria PP sformułowali następujące cele szczegółowe dla projektu Coaching VIADRINA – nowe szanse:

 1. Zdefiniowanie potrzeb instytucji w regionie transgranicznym, jakie musza być zaspo-kojone, by instytucje te mogły nawiązać bądź zacieśnić współpracę transgraniczną.
 2. Zapoznanie instytucji z dalszymi możliwościami i dziedzinami prowadzenia współpracy transgranicznej
 3. Zachęcenie i aktywizacja instytucji do nawiązania bądź rozwoju współpracy transgranicznej
 4. Polepszenie wiedzy i kompetencji do współpracy transgranicznej
 5. Wzmocnienie i pogłębienie istniejących partnerstw i zainicjowanie nowych

Grupą docelową projektu są wszyscy potencjalni partnerzy z terenu ERPEV, którzy nie posiadają żadnego lub mają niewystarczające doświadczenie we współpracy transgranicznej oraz tacy, którzy pragną zintensyfikować i rozszerzyć dotychczasowa współpracę lub tematy współpracy. Wychodzi się z założenia, iż ze wszystkich ofert w ramach projektu w sposób bezpośredni skorzysta min. 200 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i innych instytucji z regionu.

Przykładowe działania w projekcie:

 • Individuelle, auf die Bedürfnisse einzelner Institutionen zugeschnittene Beratungen.
 • Workshops zu Kenntnissen oder Fähigkeiten in Bezug auf die grenzübergreifende Zusammenarbeit.
 • Studienfahrten für deutsche bzw. polnische Teilnehmer in das polnische bzw. deutsche Gebiet der ERPEV.
 • Plattform der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Treffen zwecks Erfahrungsaustausch und Knüpfen neuer Partnerschaften.
 • Indywidualne, dopasowane do potrzeb danej instytucji usługi doradcze.
 • Warsztaty dot. kompetencji czy wiedzy koniecznych do prowadzenia współpracy transgranicznej.
 • Podróże studyjne dla uczestników polskich względnie niemieckich do niemieckiej względnie polskiej części EREPEV.
 • Platforma współpracy transgranicznej: spotkania w celu wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów.