85038901

Dwa Ratusze – jedno Euromiasto. II etap

 

Partnerzy projektu:
– Gmina o statusie miejskim Gubin (BW)
– Gemeinde / Gmina Guben

Dofinansowanie (EFRR): 376.832,67 EUR

Okre realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2023

Cel:
Celem projektu jest dalsza intensyfikacja integracji obydwu administracji i mieszkańców Euromiasta Gubin-Guben na wszystkich płaszczyznach współpracy, a w szczególności wzmocnieni i ukierunkowanie kooperacji w dziedzinie gospodarki, turystyki i kultury, mające służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu i poprawie warunków życia mieszkańców dwumiasta.
Obydwa miasta dążą do maksymalnej integracji, zintegrowanego rozwoju, budowania wspólnych struktur i wspólnej marki Euromiasta Gubin-Guben. Partnerzy projektu planują w przyszłości opracowanie Wspólnej Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Euromiasta Gubin-Guben. Jednak w tym celu muszą najpierw zostać wypracowane niezbędne podstawy planistyczne, zanalizowana sytuacja społeczno-gospodarcza obydwu miast oraz ich uwarunkowania przestrzenne i dotychczasowa polityka rozwoju. Dlatego Guben i Gubin już teraz chcą położyć szczególny nacisk na rozwinięcie kooperacji w kluczowych dla nich dziedzinach. Ma to nastąpić m.in. poprzez powołanie tematycznych grup roboczych.
Grupą docelową są mieszkańcy Guben i Gubina (ok. 35 000 osób), stowarzyszenia, instytucje kultury, turyści i przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z oferty dwumiasta oraz mieszkańcy całego regionu przygranicznego i innych regionów, którzy za pomocą materiałów i środków promocyjnych będą mieli dostęp do aktualnej, wielojęzycznej i spójnej informacji o Euromieście Gubin-Guben.

Przykłady działań w projekcie :

  • Posiedzenia Komisji Euromiasta Gubin -Guben w skład której wchodzą radni oraz burmistrzowie obu miast.
  • Wspólna sesja radnych Miasta Gubina i Guben.
  • Powołanie tematycznych grup roboczych składających się z przedstawicieli poszczególnych działów urzędów miast oraz innych specjalistów.
  • Warsztaty tematyczne dla pracowników urzędów, stowarzyszeń, przedstawicieli jednostek organizacyjnych oraz radnych zaplanowano, pozwalające na wymianę doświadczeń oraz podnoszenie kompetencji interkulturowych oraz z zakresu ochrony środowiska w obszarze transgranicznym.
  • W Gubinie w budynku przy moście granicznym będzie funkcjonował Polsko-Niemiecki Punkt Kontaktowy, w którym zatrudniony zostanie pracownik, u którego będzie można zasięgnąć wszelkich informacji związanych ze współpracą i promocją w Euromieście oraz informacji o projekcie i partnerach
  • W ramach działań wspólnej promocji gosp., turyst. oraz promocji Euromiasta wydanie różnorodnych mat. promocyjnych, np. broszur, katalogów, upominków/gadżetów reklamowych, ponadto publikacja filmów promocyjnych oraz informacji w radio i w prasie. Materiały te będą co najmniej dwujęzyczne (j.pol. i niem), a niektóre z nich dodatkowo w j. ang. Będą one przygotowywane i rozpowszechniane przez obu partnerów na bieżąco w trakcie trwania całego projektu.