85038905

Doświadczyć Dwumiasta. Włączenie tematyki Dwumiasta Słubice – Frankfurt nad Odrą do procesu kształcenia

 

Partnerzy projektu:
– Stadt / Miasto Frankfurt (Oder) (BW)
– Gmina Słubice

Dofinansowanie (EFRR): 153.463,63 EUR

Okres realizacji:
01.01.2021 – 18.08.2023

Cel:
Głównym celem projektu jest wykorzystanie Dwumiasta jako miejsca kształcenia, zwiększenie identyfikacji obywateli z regionem przygranicznym, jak również ich wiedzy na temat wspólnego regionu. Jednocześnie powinno się umacniać postrzeganie Dwumiasta jako miejsca integracji europejskiej wśród obywateli oraz rozszerzać kompetencje międzykulturowe. W tym celu należy zintensyfikować współpracę instytucji edukacyjnych z obu miast w rozumieniu uczenia się przez całe życie oraz poprawić dostęp do pozaszkolnych ofert kształcenia w kraju sąsiada. W ten sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w dziedzinie ksztalcenia zgodnie z Programem Współpracy Brandenburgia – Lubuskie. Wspólna praca w zakresie kształcenia obejmuje wspólnie opracowane, innowacyjne koncepcje nauczania i uczenia się w celu integracji Dwumiasta jako tematu w procesie kształcenia.
Do grupy docelowej należą uczestnicy procesu kształcenia we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach, w tym dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i dorośli. Zakłada się, że 75 uczestników przez dłuższy okres czasu będzie zdobywało kwalifikacje w temacie Dwumiasta, co poświadczą partnerzy projektu wraz ze współpracującą instytucją. Projekt skierowany jest ponadto do kadry pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i instytucjach kształcenia zawodowych, a także do multiplikatorów w nieformalnych instytucjach kształcenia, takich jak muzea, biblioteki czy stowarzyszenia o charakterze edukacyjnym. Trzecią grupą docelową stanowią osoby spoza Dwumiasta, które korzystają z ofert kształcenia, na przykład w ramach podróży i wycieczek o charakterze edukacyjnym – spodziewanych jest około 80 uczestników z zewnętrznych.
W ramach projektu koordynatorzy projektu wraz z kadrą pedagogiczną i multiplikatorami bądź ekspertami w poszczególnych dziedzinach wypracowują oferty kształcenia dla różnych grup wiekowych w odniesieniu do Dwumiasta i wspólnie zrealizują je w ramach warsztatów. Obejmuje to dwujęzyczne materiały dydaktyczne i edukacyjne oraz związane z nimi interaktywne formaty, takie jak gry symulacyjne lub działania w przestrzeni miejskiej. Do wykorzystania w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wypracowywane oferty w formie zabaw mające na celu poznanie Dwumiasta. Projekty pilotażowe podczas wydarzeń organizowanych w przestrzeni miejskiej umożliwiają szerokiej grupie docelowej poznanie Dwumiasta.
Wspólne gremia i wydarzenia – Rada ds. kształcenia, wewnętrzna Grupa robocza ds. kształcenia i Forum Kształcenia – wzmacniają współpracę pomiędzy podmiotami zajmującymi się kształceniem. Oferty powinny być stworzone w taki sposób, aby mogły być również wykorzystywane i rozszerzane niezależnie i długoterminowo w instytucjach edukacyjnych po zakończeniu projektu. W dalszej perspektywie ma zostać opracowany “Program nauczania Dwumiasta”.

Przykładowe działania w projekcie:

 • Warsztaty grup tematycznych w celu ustalenia treści i tematów odnoszących się do Dwumiasta z pedagogami i ekspertami/instytucjami partnerskimi.
 • Opracowanie tematycznych pomocy dydaktycznych i interaktywnych formatów edukacyjnych na temat Dwumiasta.
 • Stworzenie aplikacji mobilnej „e-Paszport Dwumiasta”.
 • Stworzenie wydajnego systemu IT do konferencji online.
 • Zakup dwóch zestawów do konferencji online.
 • Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z obu miast umożliwiające poznanie Dwumiasta poprzez zabawę
 • Wdrażanie tematycznych ofert edukacyjnych (historia, kultura, polityka&Europa oraz przyroda) z odniesieniem do Dwumiasta dla uczniów szkół podstawowych z obu miast.
 • Zajęcia z doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z obu miast prowadzone przez autorów pomocy dydaktycznych i formatów interaktywnych wypracowanych w ramach.
 • Wdrażanie ofert edukacyjnych dotyczących Dwumiasta dla zewnętrznych uczestników edukacji poprzez działania edukacyjne (oprowadzenie z przewodnikiem).
 • Włączenie projektów pilotażowych do imprez publicznych w obu miastach
 • Wspólne projekty uczniów niemieckich i polskich z odniesieniem do Dwumiasta.