85038919

Opieka onkologiczna bez granic – współpraca instytucji, ekspertów i administracji

 

Partnerzy projektu:
– Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. (BW)
– Ost-Brandenburgisches Tumorenzentrum Bad Saarow (Wschodniobrandenburskie Centrum Leczenia Nowotworów Bad Saarow)

Dofinansowanie (EFRR): 646.525,30 EUR

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.08.2022

Cel:
Głównym celem projektu jest zminimalizowanie wzgl. wyrównanie deficytów w opiece medycznej pacjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich/niemieckich lekarzy, instytucji administracji oraz wdrożenie systemowego podejścia do pacjenta wspomaganego innowacyjnymi narzędziami. Tym samym, projekt wpisuje się w IV oś priorytetową Programu Współpracy „Integracja mieszkańców i współpraca administracji” i bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu szczegółowego „Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego” Do osiągnięcia celu głównego prowadzi szereg działań ukierunkowanych na współpracę instytucji administracji, specjalistów i obywateli tj. wdrożenie transgranicznego monitoringu systemów opieki onkologicznej w ramach którego będziemy systemowo rejestrować dane dotyczące leczenia ponad 5000 pacjentów nowotworowych z regionu i naukowo je oceniać w 4 polsko-niemieckich interdyscyplinarnych grupach ekspertów dla danej jednostki chorobowej. Wyliczenia wskaźników mają liczbowo określić jakość leczenia w regionie przygranicznym i dostarczyć odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych i propozycji ewentualnych usprawnień. Ponadto rozbudowana zostanie transgraniczna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad pacjentami onkologicznymi poprzez organizację wspólnych wizyt studyjnych (3 wizyty) połączonych z warsztatami specjalistycznymi (30 uczestników). Zostanie opracowany i wdrożony program wsparcia emocjonalnego i aktywizacji społecznej pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Projekt obejmuje również działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz leczenia nowotworów. Dodatkowo w celu zniwelowania bariery językowej i dla zapewnienia większej dostępności do opieki medycznej w regionie wsparcia dla osób przebywających za granicą, opracowane zostaną dwujęzyczne PL-DE strony WWW partnerów PP1 i PP2.
Grupą docelową projektu są mieszkańcy woj. lubuskiego i powiatów Oder-Spree oraz Märkisch-Oderland, łącznie ok. 1.400.000 ludzi. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 5000 pacjentów onkologicznych, specjaliści zaangażowani w pracę grup roboczych i wymiany doświadczeń (30 specjalistów), 30 przedstawicieli z 11 instytucji, 300 pacjentów objętych wsparciem psychologicznym a także min 100 uczestników konferencji specjalistycznych.

Przykłady działań w projekcie:

  • Rejestracja istotnych dla analizy danych klinicznych 5000 nowych pacjentów.
  • Stworzenie informatycznego narzędzia umożliwiającego gromadzenie danych z wywiadu.
  • 12 spotkań dyskusyjnych dla 4 grup ekspertów w dziedzinie onk. w celu wzmocnienia współpracy instytucji na polu oceny jakości leczenia.
  • Utworzenie rady naukowej zbudowanej z autorytetów w dziedzinie onkologii, przedstawicieli: środowisk naukowych, samorządów oraz organizacji pozarządowych w celu oceny prac grup roboczych.
  • 2 dwujęzyczne strony internetowe partnerów projektu umożliwiające zmianę języka pomiędzy PL/DE.
  • Wdrożenie programu wsparcia psychologicznego na podstawie wspólnie z partnerem wypracowanej koncepcji głównie na zasadzie adaptacji rozwiązań istniejących w Niemczech.
  • Stworzenie grupy dyskusyjnej wzajemnego wsparcia dla pacjentów onkologicznych z regionu woj. Lubuskiego oraz Brandenburgii. Planowane jest zaproszenie min. 30 instytucji związanych z leczeniem pacjentów onkologicznych oraz co najmniej 50 zarejestrowanych użytkowników.
  • Utworzenie oprogramowania do analizy danych klinicznych pacjentów onkologicznych z regionu pogranicza pomoże w szybki sposób zestawiać ze sobą wyniki leczenia różnych grup pacjentów oraz obliczenia dla nich wskaźników jakościowych.
  • Organizacja 4 otwartych konferencji nt. polepszania jakości leczenia w obszarze przygranicznym.
  • Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.