85015448

Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu

 

Partnerzy:
– Stadt / Miasto Cottbus (BW)
– Miasto Zielona Góra

Okres realizacji: 15.05.2017 – 31.07.2023

Dofinansowanie: 5.879.675,15 EUR

Cel:
Miasta partnerskie Cottbus i Zielona Góra w ramach wzajemnej pracy posta-wiły sobie za cel udostępnienie wspólnych cech historycznych obu parków w sposób zrównoważony. Poprzez inwestycje zostaną stworzone nowe atrakcje turystyki kulturowej na obszarze wsparcia. Dzięki temu zarówno jeden jak i drugi kulturowo-historyczny obiekt parkowy zachęci do aktywnego korzystania z dziedzictwa kulturowego.

Przykłady działań w projekcie:

W Parku Branitz:

 • Odtworzenie Rabaty Wenus przed wejściem głównym do Pałacu Branitz, łącznie z rzeźbami, nasadzeniami i poprawą wyglądu otoczenia.
 • Odtworzenie Zwierzyńca z Placem Hardenberga pałacu, łącznie z drogami, wodami, mostami i wyposażeniem.
 • Kontynuacja remontu dróg parkowych.
 • Poprawa kompozycji przy wejściu do parku przy Pücklerallee z jednoczesną reorganizacją skrzyżowania Forster Straße/Pücklerallee jako ważnego połączenia z Obwodnicą Północną, INTERREG IV A.

W Parku Zatonie:

 • Odtworzenie dawnego układu kompozycyjnego parku poprzez, odsłonięcie oryginalnych grup krajobrazowych w obrębie Łąki Joanny i stawu parkowego i innych oraz ich zabezpieczenie.
 • Uczytelnienie osi widokowych wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Odtworzenie dawnego układu komunikacyjnego parku.
 • Odtworzenie altany różanej i zabytkowego pawilonu.
 • Rewitalizacja budynku oranżerii i budowa trejażu.
 • Budowa budynku dla punktu informacji turystycznej (INFO-POINT) i WC dla zwiedzających.
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym.
 • Odtworzenie układu wodnego w tym dwóch stawów parkowych i odbudowa mostków.
 • Wyposażenie parku w obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci, latarnie, tablice informacyjne, tablice kierunkowe.
 • Zabezpieczenie murów zewnętrznych oraz wewnętrznych Pałacu.
 • Zabezpieczenie murów Oranżerii.

Links: