PUBLICZNE KONSULTACJE PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU INTERREG BRANDENBURGIA-POLSKA 2021-2027

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027.

Uwagi dotyczące prognozy można zgłaszać do 18 lutego 2022 r.

Ogłoszenie w wersji dostępnej bez barier

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 opracowała polsko-niemiecka Grupa Robocza. Wybrała ona cztery kluczowe obszary wsparcia na lata 2021-2027:

  • Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań
  • Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna
  • Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka
  • Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

Prognoza oddziaływania na środowisko jest podstawą prowadzonego postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie to przewidziane jest zarówno w prawie niemieckim, jak i polskim zgodnie z implementacją dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Głównym celem sporządzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 na środowisko.

Konsultacje publiczne prowadzone są zgodnie z § 42 niemieckiej Ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko (UVPG) w wersji ogłoszonej 18 marca 2021 r. (BGBl. I s. 540). Konsultacje publiczne przewidziane są w prawie polskim w art. 54, ust. 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia.

Uwagi można zgłaszać do Ministerstwa Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia, Referat 53, Heinrich-Mann Allee 107, 14473 Potsdam lub pocztą elektroniczną na adres: Christian.Lichniak@MDFE.Brandenburg.de.

Termin zgłaszania uwag upływa 18 lutego 2022 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko oraz projekt dokumentu programowego Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027 znajdują się poniżej w formie dokumentu do pobrania.

Prognoza oddziaływania na środowisko ponadto zostanie wyłożona do wglądu:

od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2022 r.

w budynku nr 8 Ministerstwa Finansów i Europy, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam.

Ze względu na pandemię prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę telefonicznie (0331 866 6575) lub mailowo (Christian.Lichniak@MDFE.Brandenburg.de). Obowiązujące regulacje dotyczące publicznego dostępu do budynków ministerstwa zostaną podane do wiadomości przy ustalaniu terminu spotkania.

Po przyjęciu programu przez Komisję UE przyjęty program, podsumowujące oświadczenie o tym, w jaki sposób aspekty środowiskowe zostały włączone do programu oraz środki przyjęte w celu monitorowania zostaną podane do publicznej wiadomości.